Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Vitajte ...
 

 

 

Na začiatok
Obsah

 

Aktuality Oddelenia Poradne Kontakty Cenník Obstarávanie Dlžníci Linky Datasety

horizontal rule

 

O nás ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ( ďalej len "úrad" ) bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča. 

 

Úrad je rozpočtová organizácia štátu  zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR .

Pôsobnosť úradu, jeho povinnosti a práva sú stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva, so súhlasom ministra zdravotníctva, hlavný hygienik SR.

História a súčasnosť

Úrad zabezpečuje:

bullet

v plnom rozsahu výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, laboratórne činnosti   a ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona č. 126/2006 Z.z. pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

bullet

laboratórne činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre okresy Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Gelnica.

bullet

laboratórne činnosti a hodnotenie výsledkov laboratórnych analýz obalových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, pitnou vodou a  predmetov bežného používania s celoslovenskou pôsobnosťou.

bullet

chemické a mikrobiologické analýzy kozmetických výrobkov s celoslovenskou pôsobnosťou spolu s RÚVZ so sídlom v Bratislave a v Žiline.

bullet

vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti:
bullet

pre výkon epidemiologicky závažných činností ,

bullet

na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami .

bullet

na základe objednávky expertízne činnosti súvisiace s objektivizáciou faktorov životného a pracovného prostredia v oblasti chemických, mikrobiologických a fyzikálnych analýz .

bullet

prostredníctvom poradenského centra poskytuje poradenskú činnosť:
bullet

základnej poradni zdravia ,

bullet

poradni zdravej výživy ,

bullet

v poradni na odvykanie od fajčenia ,

bullet

poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity ,

bullet

v poradni očkovania

bullet

poradni AIDS .

bullet

informovanie obyvateľstva:
bullet

o aktuálnej epidemiologickej situácii,

bullet

a o zdravie a život ohrozujúcich situáciách v životnom a pracovnom prostredí,

bullet

všetkými prístupnými formami zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľstva.

Výročná správa: rok 2014, rok 2015, rok 2016

 

horizontal rule

Kontaktné informácie :

Poštová adresa:          Regionálny úrad verejného zdravotníctva
                                        
so sídlom v Poprade              
                                        
Zdravotnícka 3
                                         058 97 Poprad

Telefón :                        0421 052 7721843
Fax :                               0421 052 7764446

Elektronická pošta :  pp.sekr(zavináč)uvzsr.sk

Ostatné kontaktné telefónne čísla a e-mailové adresy sú uvedené pri organizačných útvaroch v rámci organizačnej štruktúry.
                                   

 

Na začiatok Obsah

Posledná aktualizácia: 10. 10. 2017