1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Prvý decembrový deň je už od r. 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS.  Jeho  cieľom  je  upozorňovať  ľudí  na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

AIDS sa na svete objavilo v r. 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v r. 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny s najmenším výskytom HIV pozitívnych. Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka.

 

 

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.6.2018

Slovenská  republika  v ostatných  rokoch  naďalej  patrí  k členským  štátom   Európskej   únie  s najnižšou  incidenciou  HIV infekcie.

Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo  výskyte  nových  prípadov  HIV  infekcie  a rýchlo  stúpa  aj  počet  ľudí  žijúcich  s HIV  infekciou  (793 občanov  SR žijúcich s HIV  infekciou  k 30. 6. 2018).  V r. 2014  až  2016  bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom  roku so stabilným počtom  80 až 90  nových  prípadov.  V  r. 2017  bolo v SR diagnostikovaných    celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov  HIV infekcie. Zaznamenaný bol mierny medziročný pokles vo výskyte prípadov HIV infekcie o 17,2% a piaty najvyšší výskyt  v jednom kalendárnom roku.  Od r. 1985  doteraz   je   výskyt   a proces   šírenia    nákazy   charakterizovaný   hlavne   dvoma  javmi:  väčšina   prípadov  sa v jednotlivých  rokoch  vyskytla  u mužov (len 20 - 25% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov SR prenášaná pohlavným stykom (takmer 90% infekcií).

V prvom polroku 2018 bolo v SR diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov)  52  nových  prípadov  HIV  infekcie.  U občanov  SR  bolo  od  1.1.2018  do 30.6.2018  diagnostikovaných  a epidemiologicky  vyšetrených  42  nových   prípadov   HIV infekcie   (39   prípadov  u  mužov  a 3 prípady  u  žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov syndrómu získanej imunitnej   nedostatočnosti   (AIDS)   a tri   úmrtia   pacientov   s HIV  infekciou.   U občanov SR  bola nákaza akvirovaná v 17 prípadoch homosexuálnym stykom, v 10 prípadoch heterosexuálnym stykom   a v   15   prípadoch   nebol   zatiaľ   spôsob   prenosu   nákazy   stanovený. U cudzincov  pri  ich  pobyte  v SR  bolo  od  1.1.  do  30.6.2018  hlásených  10  nových prípadov HIV infekcie (z toho 1 prípad v štádiu AIDS).

Od  začiatku  monitorovania  prípadov  HIV/AIDS  v SR v r. 1985  do 30.6.2018  bolo registrovaných  u občanov  SR  i cudzincov  spolu  1 022  prípadov  infekcie  vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z  864   prípadov u občanov SR sa 764 vyskytlo u mužov  a 100  u žien.   U 115  osôb  (102  mužov,  13  žien)   prešla  HIV  infekcia   do  štádia  AIDS a zaznamenaných bolo 71 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 52 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola  v SR  zaznamenaná  v skupine  mužov  majúcich  sex  s mužmi  a  získanie  nákazy  homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,5% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,2% infekcií, 1,9% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,3% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.   Najviac HIV  infikovaných  ľudí  žije  vo  väčších  mestách  a  najvyššia  kumulatívna  incidencia  HIV  infekcie  je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Príloha na stiahnutie. 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x