26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

V r. 1987 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 26. jún za „Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ ako vyjadrenie svojho predsavzatia vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

Cieľom tohto dňa je informovať širokú verejnosť a hlavne vyzývať mladých ľudí (nakoľko sú náchylnejší k užívaniu drogy ako dospelí) k ochrane svojho zdravia.

Na základe súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie r. 2017 - 2020“. Jeho cieľom je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok. 

RÚVZ so sídlom v Poprade pravidelne realizuje rôzne zdravotno – výchovne aktivity na školách okresov Poprad, Kežmarok a Levoča, ktoré sú zameraná na prevenciu drogových závislosti. Každoročne plní aj jednu z úloh odboru hygieny detí a mládeže, ktorá je súčasťou Programov a projektov ÚVZ v SR (úloha 4.2 – Zneužívanie návykových látok - alkohol, tabak, drogy - u detí a mládeže na Slovensku). Monitoring o legálnych a nelegálnych drogách sa zabezpečuje anonymnými dotazníkmi. V r. 2014 – 2018 do monitoringu bolo zapojených 892 študentov gymnázií a stredných škôl (9 škôl). Z analýz vyplýva, že prvé pokusy s fajčením má za sebou 68,3% študentov, väčšina z nich už vo veku 13 rokov. Do kategórie pravidelných fajčiarov (vyfajčí denne min. 1 – 2 cigarety) sa zaradilo až 39,6% študentov. V dôsledku fajčenia rodičov je pasívnemu fajčeniu v domácnostiach vystavených 29,3% respondentov. Až 90,6% zúčastnených respondentov má kamaráta, ktorý je fajčiarom. Až 79,6% študentov priznalo, že už boli podnapití, najčastejšie túto negatívnu skúsenosť zažili v 13 – tich rokoch. Väčšina respondentov (85,1%)  uviedla, že im bol alkohol ponúknutý od dospelého. Niektorí študenti priznali aj užitie nelegálnych drog (najčastejšie marihuanu). Za legalizáciu marihuany by hlasovalo 28,1% študentov.

Z uvedenej analýzy vyplýva, že návykové látky sú pre dnešnú mládež ľahko dostupnou komoditou a k prvému kontaktu  s drogami sa dostávajú vo veľmi mladom veku, už počas povinnej školskej dochádzky.

Preto je nutné venovať zvýšenú pozornosť protidrogovej prevencii, podať mladým ľuďom objektívne informácie o drogách a poučiť ich o rizikách, zdravotných problémoch či životných komplikáciách, ktoré drogy spôsobujú. Do prevencie by sa nemali zapájať len odborníci či školy, ale aj rodičia, ktorých snahou by malo byť upevňovanie rodinných vzťahov, a tiež efektívne trávenie voľného času so svojimi deťmi.  

RÚVZ so sídlom v Poprade

 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 26. jún 2019

 • bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1987
 • cieľom tohto dňa je informovať širokú verejnosť a vyzývať najmä mladých ľudí k ochrane vlastného zdravia
 • mladý človek je totiž omnoho viac náchylný na užívanie drogy než dospelý
 • veľmi dôležité je získať o drogách a ich škodlivých účinkoch dostatok informácií
 • na základe súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol v rezorte zdravotníctva vypracovaný „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie SR na obdobie rokov 2017-2020“
 • cieľom tohto plánu je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok
 • podľa údajov akčného plánu je v SR na popredných miestach užívanie alkoholu, tabaku a marihuany
 • v súčasnosti sa návykové látky stali ľahko dostupnou komoditou
 • sú únikom z reality pre ľudí v ťažkých životných situáciách, ktorí nevedia nájsť riešenia problémov
 • v začiatkoch užívania človek pociťuje uspokojenie, uvoľnenie, zlepšenie nálady, zahnanie pocitu úzkosti či relaxáciu, až neskôr sa objavia problémy spojené s užívaním drog
 • z tohto dôvodu  musíme venovať viac pozornosti protidrogovej prevencii a poučiť mladých ľudí o nástrahách, zdravotných rizikách a životných komplikáciách, ktoré užívanie drog spôsobuje
 • ten, kto prepadne drogovej závislosti len veľmi ťažko nájde cestu späť
 • drogová závislosť je vážnym spoločenským problémom a jej riešenie je veľmi zložité
 • v poslednom období sa mladý človek dostáva do prvého kontaktu s drogami vo veľmi nízkom veku; drogy zotročujú čoraz viac mladých ľudí
 • prvú skúsenosť  s legálnymi drogami (cigareta, alkohol) majú už 10 – 13 ročné deti
 • deti dostávajú veľké množstvo informácií o drogách z médií; často sú veľmi skresľujúce a mnoho rodičov nemá takmer žiadne vedomosti o týchto látkach
 • osveta v tomto prípade má nezastupiteľnú úlohu, aj rodič by mal ovplyvňovať názor svojho dieťaťa

 

Venujme sa rodine, nenaháňajme sa, trávme veľa času s deťmi. Počúvajme ich a buďme im oporou –  sú naším vesmírom, našou budúcnosťou.

 

Podľa odborníkov sú najohrozenejšou a najovplyvniteľnejšou skupinou stredoškoláci. 3 dôvody, prečo mladí siahajú po drogách:

 • zlepšujú náladu - fiktívny pocit uvoľnenia, zlepšenia nálady a strata zábran
 • človek chce zabudnúť na svoje problémy v škole alebo v rodine
 • mladý človek chce vyskúšať všetko

 

10 krokov pre rodičov ako pomôcť svojmu dieťaťu povedať „NIE“ drogám

 • Získajte dôveru dieťaťa a počúvajte.
 • Získajte si spoľahlivé informácie o drogách.
 • Posilňujte sebavedomie dieťaťa.
 • Predchádzajte nude.
 • Vytvorte zdravé rodinné prostredie.
 • Buďte pre dieťa pozitívnym modelom.
 • Pomôžte dieťaťu čeliť tlaku nevhodnej spoločnosti a nájsť mu vhodnú spoločnosť.
 • Spolupracujte v rámci rodiny.
 • Spolupracujte s ďalšími dospelými.
 • Vedzte rozpoznať problémy s návykovými látkami u detí.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím