Bezpečnosť obalových materiálov na kozmetické výrobky

BEZPEČNOSŤ OBALOVÝCH MATERIÁLOV NA KOZMETICKÉ VÝROBKY

      

Cieľ

Cieľom projektu je kontrola bezpečnosti obalových materiálov používaných na balenie kozmetických výrobkov vo vzťahu k migrácii vybraných ukazovateľov zdravotnej bezpečnosti vyplývajúcich z materiálového zloženia v súlade s požiadavkami nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011.

Gestor

ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Poprade

Riešiteľské pracovisko

RÚVZ so sídlom v Poprade

Anotácia

V súčasnej dobe nie sú ustanovené legislatívne požiadavky na obalové materiály používané na balenie kozmetických výrobkov avšak platí, že akýkoľvek obalový materiál nesmie negatívne ovplyvňovať kozmetické výrobky: zmenou senzorických vlastností a migráciou nežiadúcich látok (monoméry, reakčné, degradačné produkty, NIAS – neúmyselne pridané látky). Vybrané obalové materiály rôzneho materiálového zloženia používané na balenie kozmetických výrobkov v SR budú odborne posúdené na základe predloženej dokumentácie a výsledkov migračných testov v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, špecifickej legislatívy EÚ a národnej legislatívy SR.

Úvod – význam realizácie projektu

Bezpečnosť kozmetických výrobkov je ustanovená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch pričom vykonávacím rozhodnutím Komisie z 25. novembra 2013 k usmerneniam k prílohe I k nariadeniu EP a Rady (ES)  č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch je definovaná povinnosť posúdiť bezpečnosť kozmetického výrobku vo vzťahu k možnej migrácii nečistôt a stopových množstiev látok migrujúcich z používaných obalových materiálov. V bode 3.4.3 sú definované príslušné charakteristické vlastnosti obalového materiálu, podľa ktorého obalový materiál znamená vonkajší obal (alebo vnútorný obal), ktorý je v priamom kontakte s výrobkom. Pre bezpečnosť kozmetického výrobku sú dôležité príslušné vlastnosti obalových materiálov, ktoré sú v priamom kontakte s konečným výrobkom. Na obalové materiály používané na balenie kozmetiky sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Nariadenie EP a Rady č. 1935/2004 definuje, že obalové materiály musia byť vyrábané v súlade so správnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do baleného výrobku  látky v množstvách, ktoré by mohli:  

  • ohroziť zdravie ľudí alebo
  • spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení výrobku alebo
  • spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.

Na balenie kozmetických výrobkov sa môžu používať rôzne typy materiálov : plasty, sklo, keramika, kombinované obalové materiály a hliníkové tuby s povrchovou úpravou, ktoré sú legislatívne upravené špecifickými smernicami a nariadeniami ES ako aj národnou legislatívou SR.

Cieľom projektu bola kontrola bezpečnosti obalových materiálov používaných na balenie kozmetických výrobkov vo vzťahu k migrácii vybraných ukazovateľov zdravotnej bezpečnosti vyplývajúcich z materiálového zloženia v súlade s požiadavkami nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 a špecifických nariadení ES, smerníc ES a národnej legislatívy SR.

Odber a testovanie vzoriek

V rámci tohto projektu bolo odobraných 9 vzoriek obalov na kozmetické výrobky u troch výrobcoch kozmetických výrobkov v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Poprade:

  • 4 vzorky plastových obalových materiálov, na ktoré sa uplatňuje nariadenia Komisie (ES) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Testované ukazovatele: acetaldehyd a oktén

Podmienky testovania: 10 dní, 60°C (simulujúce dlhodobý kontakt s výrobkom)

Použitý potravinový simulátor : 95% etanol (simulujúci výrobky na báze tuku)

  • 3 vzorky hliníkových túb s povrchovou úpravou (lak), na ktoré sa uplatňuje nariadenie Komisie (ES) č. 2018/213 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.

Testované ukazovatele: bisfenol A

Podmienky testovania: 10 dní, 60°C (simulujúce dlhodobý kontakt s výrobkom)

Použitý potravinový simulátor : 95% etanol (simulujúci výrobky na báze tuku)

  • 2 vzorky sklenených obalových materiálov, na ktoré sa uplatňuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Testované ukazovatele: Cd, Pb

Podmienky testovania: 24 hodín, 22°C

Použitý potravinový simulátor : 4% kys. octová

 Výsledky testovania a hodnotenie rizika

Vo všetkých testovaných vzorkách bol obsah sledovaných ukazovateľov:  acetaldehyd, oktén, bisfenol A, Cd a Pb v súlade so špecifickými migračnými limitmi definovanými v nasledujúcich právnych predpisoch:

  • nariadenie Komisie (ES) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
  • nariadenie Komisie (ES) č. 2018/213 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami
  • výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov a boli hodnotené ako zdravotne bezpečné.

Zároveň z predloženej dokumentácie vyplýva, že výrobcovia na výrobu testovaných výrobkov použili materiály, ktoré boli kladne posúdené aj na priamy kontakt s potravinami.

Závery a odporúčania

Z výsledkov projektu vyplýva, že testované obalové materiály, používané na balenie kozmetických výrobkov, nepredstavujú zdravotné riziko vo vzťahu k možnej migrácii látok z obalov do kozmetických výrobkov a sú v súlade s legislatívnymi predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú.

 

Záverečnú správu vypracoval :
Ing. Milada Syčová – vedúca oddelenia
Národné referenčné centrum a laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
pp.sycova@uvzsr.sk; pp.nrc@uvzsr.sk
Tel. 052/7125376  Fax. 052/7764446 
www.ruvzpp.sk

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím