Bezpečnosť PC fliaš vo vzťahu k migrácii bisfenolu A

BEZPEČNOSŤ PC FLIAŠ VO VZŤAHU K MIGRÁCII BISFENOLU A

     

Cieľ

Cieľom projektu je kontrola bezpečnosti polykarbonátových fliaš určených na opakované používanie z hľadiska možnej migrácie bisfenolu A, ktorý sa používa na ich výrobu.

Gestor

ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Poprade

Riešiteľské pracovisko

RÚVZ so sídlom v Poprade                                                                                                  

Anotácia

Bisfenol A je monomér, ktorý sa používa na výrobu polykarbonátových fliaš (označené symbolom PC). Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 321/2011 bolo legislatívne upravené použitie bisfenolu A (BPA), ktorý bol zakázaný na výrobu polykarbonátových dojčenských fliaš. Špecifický migračný limit 0,6 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora sa má na základe vedeckého hodnotenia EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) a najnovšej zmeny nariadenia Komisie (EÚ)  č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami znížiť u plastových výrobkov na 0,05 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora. Polykarbonátové fľaše sa v súčasnosti používajú na balenie vôd v tzv. watercooleroch pričom tieto fľaše sa používajú opakovane a zároveň sú medzi jednotlivými použitiami podrobené čistiacemu procesu. Projekt je zameraný na migráciu bisfenolu A z polykarbonátových fliaš a posúdenie ich bezpečnosti podľa najnovšej legislatívy.

Úvod – význam realizácie projektu

Látka 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán (CAS č. 0000080-05-7), ktorá je známa ako bisfenol A (ďalej len „BPA“), sa používa pri výrobe určitých materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, ako napríklad polykarbonátové plasty a epoxidové živice používané v lakoch a náteroch. BPA môže migrovať do potravín z materiálov alebo predmetov, s ktorými je v kontakte, čo má pre spotrebiteľov daných potravín za následok určitú expozíciu bisfenolu A.

Používanie BPA ako monoméru pri výrobe plastových materiálov a predmetov je povolené nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 pričom na základe hodnotenia zo strany EFSA bol na základe predbežnej opatrnosti pôvodný limit 0,6 mg/kg znížený na 0,05 mg/kg, pričom použitie tejto látky na výrobu materiálov a predmetov pre deti do 3 rokov nie je povolené.  Tento nový prísnejší limit a obmedzenie pre používanie je definovaný v nariadení Komisie (ES) č. 2018/213 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.

Spotrebiteľsky sú veľmi populárne dávkovače vody tzv. watercoolery, ktoré sa používajú v prevádzkach ako napr. lekárne, banky, ambulancie, nákupné centrá. Voda je v týchto watercolleroch uskladnená v polykarbonátových fľašiach, ktoré sa opakovane používajú. Cieľom projektu bolo zistiť či tieto polykarbonátové fľaše môžu byť potenciálnym zdrojom bisfenolu A.

Odber a testovanie vzoriek

V rámci tohto projektu bolo testovaných 6 vzoriek vôd, ktoré boli odobrané z watercoolerov z nasledujúcich prevádzok (v rámci územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Poprade) : 1 banka, 4 predajne mobilných operátorov a 1 nemocnica. Z dokumentácie ku kontrolovaným watercoolerom vyplýva, že expozícia polykarbonátu k balenej vode bola minimálne 7 dní po dátume výroby a maximálne 78 dní. Voda odobraná z watercoolerov bola analyticky testovaná v ukazovateli bisfenol A použitím kvapalinovej chromatografie (HPLC) v súlade s požiadavkami STN EN 15136.  

Výsledky testovania a hodnotenie rizika

Vo všetkých testovaných vzorkách bol obsah bisfenolu A stanovený pod medzou dokázateľnosti (LOD) použitej metódy, ktorá je na úrovni ≤ 0,005 mg/kg potraviny čo znamená, že nebol presiahnutý špecifický migračný limit 0,05 mg/kg daný nariadením Komisie (ES) č. 2018/213.

Závery a odporúčania

Z výsledkov projektu vyplýva, že z polykarbonátových fliaš, ktoré sú používané pre dlhodobý kontakt s pitnou vodou a používajú sa opakovane, nedochádza k migrácii bisfenolu A nad ustanovený špecifický migračný limit a nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí.

 

Záverečnú správu vypracoval :
Ing. Milada Syčová – vedúca oddelenia
Národné referenčné centrum a laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
pp.sycova@uvzsr.sk; pp.nrc@uvzsr.sk
Tel. 052/7125376  Fax. 052/7764446 
www.ruvzpp.sk

 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím