Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské subjekty – zrušenie povinností predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID.

      Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov 21.07.2020.

Odkaz na webovú stránku, na ktorej je zverejnená novela zákona (novela č. 355/2007 Z.z. je v článku XXII):

Konania začaté pred 21.07.2020 sa dokončia podľa staršieho znenia zákona č. 355/2007 Z. z. v zmysle prechodných ustanovení.

Výnimky pre prevádzkovateľov, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy:

V zmysle  § 52 ods. 1 písmeno b) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na

 1. Priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky.
 2. Ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou.
 3. Telovýchovno – športové zariadenia.
 4. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 5. Prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach.
 6. Administratívne priestory.
 7. Priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,“.

Nové povinnosti prevádzkovateľov:

Zároveň RÚVZ Poprad upozorňuje na povinnosť uvedenú v § 52 ods. 8 tohto zákona:

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy, najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva

 1. Oznámiť písomne :
 1. Obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.
 2. Miesto prevádzky.
 3. Názov prevádzky.
 4. Špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky.
 5. Dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky.
 1. Predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím