Informácie pre organizátorov hromadných podujatí pre letnú turistickú sezónu 2021

Poprad 18. 06. 2021

U P O Z O R N E N I E !

Organizovanie hromadných podujatí je potrebné riešiť individuálne vždy v súlade s aktuálne platnými Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 (k obmedzeniam hromadných podujatí a k obmedzeniam prevádzok)

Aktuálne ja platná:

 • Vyhláška č. 216/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, uverejnená vo Vestníku vlády SR, ročník 31, zo dňa 10. júna 2021 s účinnosťou od    14. júna 2021
 • Vyhláška č. 217/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, uverejnená vo Vestníku vlády SR, ročník 31, zo dňa 10. júna 2021 s účinnosťou od  14. júna 2021

vždy vo vzťahu k aktuálnej COVID mape -Mapa okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19, aktuálne schválená VLÁDOU SR, uverejnená v Uznesení VLÁDY SR č. 327 z 9. júna 2021, číslo 10919/2021 pre regióny okresov Poprad, Kežmarok, Levoča

Organizovanie hromadných podujatí

Podľa § 52 ods. 1 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je povinnosťou fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby organizujúcej hromadné podujatie  oznamovať  písomne miestne príslušnému RÚVZ organizovanie  hromadného podujatia spojené s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia.  

Oznámenie o konaní hromadného podujatia, resp. o konaní verejného kultúrneho podujatia (ďalej len „VKP“) na území miest a obcí okresov Poprad, Kežmarok, Levoča, ktoré sú v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Poprade musí obsahovať základné informácie súvisiace s ich  organizáciou a to:

 1. Identifikácia organizátora hromadného podujatia, resp. VKP s kompletnými údajmi: FO – podnikateľ, PO, sídlo, IČO, v zastúpení zodpovednej osoby s údajmi o zodpovednej osobe (meno a priezvisko FO-podnikateľa, alebo konateľa PO),  tel. číslo, prípadne e-mailová adresa
 2. Identifikácia spoluorganizátora:
 3. Názov hromadného podujatia, VKP:
 4. Miesto konania hromadnej akcie, VKP:
 5. Termín hromadnej akcie, VKP:
 6. Prevádzkové hodiny hromadnej akcie, VKP:
 7. Čas inštalácie........................,ukončenie inštalácie.............................
 8. Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre prevádzkovateľov prevádzok s ambulantným predajom potravín a/alebo  pokrmov rýchleho občerstvenia a nápojov: podľa nahláseného počtu poskytovateľov a pracovníkov v oblasti epidemiologicky závažných činností (práca v potravinárstve) a citovaných služieb počas hromadného podujatia – zabezpečenie vyčlenených WC s umývadlom na ruky (členené podľa pohlavia) s prívodom studenej a teplej vody s napojením na kanalizáciu, miesto (bod) možného odberu pitnej vody na zabezpečenie bezkolízneho zásobovania ambulantných predajných miest pre predajcov potravín a pokrmov rýchleho občerstvenia (pokiaľ nie je zabezpečený priamy prívod pitnej vody v jednotlivým stojiskám prevádzkovateľov ambulantného predaja)
 9. Predpokladaný počet návštevníkov a k tomu návrh riešenia zariadení na osobnú hygienu návštevníkov hromadného podujatia, VKP. 
 10. Ako bude zabezpečené hromadenie a likvidácia odpadkov, vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
 11. Akékoľvek zmeny v organizovaní hromadnej akcie, VKP
 12. Predložiť  zoznam účastníkov zabezpečujúcich predaj potravín, prípadne občerstvenia ambulantným spôsobom počas konania akcie je potrebné oznámiť v predstihu konania hromadného podujatia (odporúčame najneskôr 5 dní pred jej konaním) na RÚVZ so sídlom v Poprade. Pozn. v zozname je potrebné uviesť údaje: o prevádzkovateľovi (FO-podnikateľ, PO, sídlo, IČO, rozsah poskytovaných služieb podľa predloženého rozhodnutia vydaného miestne príslušným RÚVZ v sídle prevádzkovateľa na  ambulantný predaj potravín, resp. občerstvenia, alebo aktuálneho oznámenia takejto činnosti miestne príslušnému RÚVZ v sídle prevádzkovateľa, prípadne RÚVZ, v ktorého  regióne sa bude konať hromadné podujatie. Pozn. ambulantný predaj pokrmov rýchleho občerstvenia a potravín z povolených, resp. oznámených mobilných zariadení určených na vykonávanie predaja pokrmov, nápojov, prípadne potravín umožňuje prevádzkovateľom ambulantného predaja potravín a/alebo pokrmov rýchleho občerstvenia z mobilných zariadení pohyb na hromadných podujatiach v rámci celej SR.      

Upozorňujem organizátorov hromadných podujatí, VKP, že krájanie surového mäsa, manipulácia so surovým mäsom a používanie surových vajec (čerstvých) nie je povolené v prípade prípravy pokrmov rýchleho občerstvenia ambulantnou formou (v krátkodobom stánku).

Príprava pokrmov rýchleho občerstvenia ambulantnou formou je možná len z vopred pripravených suchých, chladených a mrazených polotovarov.

TRŽNICE, TRHOVISKÁ, STÁNKOVÝ PREDAJ A INÝ AMBULANTNÝ PREDAJ POTRAVÍN

(originálne balené, prípadne zabalené v mieste predaja)

 •  inšpekčnú činnosť podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonáva RVPS Poprad,

OBČERSTVENIA

(pokrmy rýchleho občerstvenia a nápoje na priamy konzum podávané výhradne do jednorázových, nevratných obalov)

 • inšpekčnú činnosť podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonáva RÚVZ so sídlom v Poprade

Aktuálne platná legislatíva:

 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2007  Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
 • Zákon  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • Výnos MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky    na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín 

Samozrejme aj ďalšia európska a vnútroštátna potravinárska legislatíva

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím