Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity (NAPPPA) - vyhodnotenie

Nárast počtu srdcovo-cievnych ochorení v spojení s nedostatkom pohybovej aktivity, rovnako ako zvýšený výskyt ochorení chrbtice boli dôvodom na zmenu životného štýlu detí a mládeže. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je nedostatočná pohybová aktivita uznaná ako rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku chronických neinfekčných ochorení. Pohybová aktivita priaznivo pôsobí aj na psychiku a duševnú pohodu.

RÚVZ so sídlom v Poprade plnil celonárodný projekt zameraný na sledovanie vybraných ukazovateľov zdravia u stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov základných škôl, testovanie telesnej zdatnosti, hodnotenie držania tela, úrovne pohybovej aktivity, stravovacích návykov a životného štýlu mladej generácie. 

Do projektu bolo spolu vybraných 157 stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov ZŠ mesta Poprad (jedna stredná škola, dve gymnáziá a dve základné školy), každá veková kategória mala rovnaký podiel zastúpenia oboch pohlaví. 

Komplex meraní obsahoval vybrané parametre antropometrie (telesná výška a hmotnosť,  BMI, meranie % kostrového svalstva a bazálneho metabolizmu, meranie % telesného tuku), meranie krvného tlaku a pulzu, hodnotenie držania tela, flexibilita (ohybnosť), spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc), orientačné testovanie telesnej zdatnosti (Ruffierov test) u žiakov 8. ročníkov ZŠ a u stredoškolákov (chlapci) ergometrický test na stacionárnom bicykli so stúpajúcou záťažou podľa hmotnosti v troch 3-minútových intervaloch s jednominútovou pauzou po každom záťažovom stupni. Súčasťou vyšetrení bol aj dotazník o stravovacích návykoch, závislostiach, pohybovej aktivite, životnej pohode.

U žiakov 8. ročníkov ZŠ (81) podľa rozsahu BMI  malo nadváhu 15,0% chlapcov a 9,7% dievčat, obezita bola podľa zistených parametrov vyhodnotená takmer v rovnakej miere u chlapcov (2,5%) a dievčat (2,4%). Ako je vyššie uvedené, podľa metodiky u žiakov ZŠ sa nevyšetrovali biochemické parametre.  

Držanie tela podľa stanovených kritérií u väčšiny žiakov (56,1% dievčatá, 55,0% chlapci) bolo hodnotené ako dobré, u ostatných žiakov ako výborné (43,9% dievčatá, 45,0% chlapci). Zlé držanie tela nebolo zaznamenané. 

Pri spirometrickom vyšetrení viac ako polovica žiakov (58,5% dievčat, 55,0% chlapcov) mala vyhovujúce výsledky hodnotenia, ale pomerne vysoké percento žiakov (34,1% dievčat a 35,0% chlapcov) malo aj výsledky hodnotené ako výrazne pod normál. V súbore žiakov nebol zaznamenaný neúspešný pokus vydýchnutého vzduchu do spirometra po maximálnom nádychu tak ako to bolo zistené u stredoškolákov. 

Orientačný test telesnej zdatnosti (Ruffierov test) poukázal na výrazne slabú telesnú zdatnosť u dievčat (26,8% ) a veľmi slabá telesná zdatnosť bola zhodne vyhodnotená u oboch pohlaví (2,4% dievčatá a 2,5% chlapci). Stupeň veľmi dobrej telesnej zdatnosti bol u 7,5% chlapcov a 4,9% dievčat.

Testovanie ohybnosti (flexibilita), ako schopnosti organizmu vykonávať optimálne pohyby celého tela a jeho častí bolo hodnotené ako schopnosť predklonu zo stoja vzpriameného  bola nevyhovujúca až u 55% chlapcov a u 31,7% dievčat. Priemernú ohybnosť malo 29,2% dievčat a 17,5% chlapcov.    

U stredoškolákov (76) podľa rozsahu BMI  malo nadváhu 2,6% dievčat a 5,3% chlapcov, obezita bola podľa zistených parametrov iba u chlapcov (2,6%).

Želateľné hodnoty celkového cholesterolu malo 86,8 % chlapcov a 63,2% dievčat, hraničné hodnoty boli zistené u 36,8% dievčat a 5,3% chlapcov. Rizikové hodnoty (nad 4,85 mmol/l) boli zistené iba u chlapcov (7,9%). Hraničné hodnoty cukru v krvi boli zistené u 5,3% chlapcov a u 2,6% dievčat, rizikové hodnoty neboli namerané.

Hraničné hodnoty tukov boli zistené iba u chlapcov (5,3%), rizikové hodnoty (1,5 mmol a viac) boli zistené u oboch pohlaví (5,3% chlapci, 2,6% dievčatá). 

Držanie tela podľa stanovených kritérií u väčšiny stredoškolákov bolo hodnotené ako dobré, výborné držanie tela malo 28,9% dievčat a 36,8% chlapcov, nedostatočné držanie tela nebolo zaznamenané.

Testovanie ohybnosti (flexibilita), ako schopnosti organizmu vykonávať optimálne pohyby celého tela a jeho častí bolo hodnotené ako schopnosť predklonu zo stoja vzpriameného bola nevyhovujúca až u 23,7% chlapcov a u 28,97% dievčat. Priemernú ohybnosť malo 42,1% dievčat a 47,4% chlapcov.    

Pri spirometrickom vyšetrení boli výsledky výrazne pod normál hodnotené u 18% dievčat a 2,6% chlapcov. U 7,9% chlapcov a 2,6% dievčat nebolo možné získať hodnoty merania ani po troch pokusoch.

Orientačný test telesnej zdatnosti (Ruffierov test) poukázal na slabú telesnú zdatnosť až u 42,1% dievčat, u chlapcov bola slabá telesná zdatnosť 7,9%-ná. Pomerne vysoké percento bolo aj v piatom stupni hodnotenia (veľmi slabá) a to u 13,2% dievčat a u 10,5% chlapcov.

Hodnotením telesnej zdatnosti u chlapcov ergometrickým testom na stacionárnom bicykli bolo zistené, že najviac stredoškolákov (30,6%) malo veľmi dobrú a normálnu (30,6%) telesnú zdatnosť. Slabú a veľmi slabú telesnú zdatnosť malo 11,1%, respektíve 16,7% stredoškolákov.

Od zákonných zástupcov žiakov a študentov boli vyžiadané písomné informované súhlasy s vyšetrením ich syna/dcéry, vrátane spracovania osobných údajov. Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Poprade vykonávajúci vyšetrenia postupovali v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zo dňa 25.5.2018 o ochrane osobných údajov.

Získané výsledky zo všetkých RÚVZ v SR budú podkladom na prijatie celonárodných opatrení na vytváranie a zlepšenie podmienok pre pohybové aktivity žiakov.

V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 bude RÚVZ so sídlom v Poprade spolupracovať so školami v oblasti edukácie so zameraním na podporu pohybovej aktivity, zlepšenie životosprávy a vedomostí o ďalších rizikových faktoroch podieľajúcich sa na vzniku civilizačných ochorení v záujme podpory zdravia mladej generácie.

Zároveň chcem vysloviť poďakovanie všetkým zúčastneným školám za ich ochotu a spoluprácu pri plnení uvedeného projektu.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x