Svetový deň vody 2018

Svetový deň vody sa koná každý rok 22. marca s cieľom upriamiť pozornosť na význam vody a poukázať na udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi. Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Každý rok sa zvýrazňuje špecifický aspekt vody.

Témou Svetového dňa vody 2018 je "Príroda pre vodu", ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Povodne, suchá a znečisťovanie vody sú zhoršované degradovanou vegetáciou, pôdami, riekami a jazerami. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu.

Dnes žije na svete v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody 2,1 miliardy ľudí, čo ovplyvňuje ich zdravie. Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a veľkomestách. Očakáva sa, že tento podiel sa do roku 2050 zvýši na dve tretiny. Za posledných 40 rokov sa znížili populácie sladkovodných druhov o 81 %, čo je viac ako dvojnásobne v porovnaní s druhmi žijúcimi na pevnine a v oceánoch. Ľudské sídla, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými zdrojmi znečistenia vôd. V globálnom meradle je až 80 % komunálnych odpadových vôd vypúšťaných priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy. Priemysel je zodpovedný za každoročné ukladanie miliónov ton ťažkých kovov, rozpúšťadiel, toxických kalov a iných odpadov do vodných tokov. Poľnohospodárstvo predstavuje 70 % spotreby vody na celom svete a zohráva významnú úlohu pri znečisťovaní vody. Farmy vypúšťajú veľké množstvá agrochemikálií, organických látok, zvyškov liekov, sedimentov a drenáží do vodných útvarov.

Odhaduje sa, že podiel samotných hnačkových ochorení predstavuje 3,6 % z celkových stratených rokov (DALY) vo svete a tieto ochorenia sú zodpovedné za smrť 1,5 milióna ľudí ročne. Predpokladá sa, že 58 % týchto ochorení, alebo 842 000 úmrtí ročne, možno pripísať nebezpečnému zásobovaniu vodou, nevyhovujúcej kanalizácii a nedostatočnej hygiene. Tieto nevhodné podmienky sú príčinou 361 000 úmrtí detí vo veku do päť rokov, a to väčšinou v krajinách s nízkymi príjmami.

Snahou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je rutinná kontrola kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, vydávanie výnimiek z použitia pitnej vody, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V územnom obvode RÚVZ Poprad je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad (95,99 %), nasleduje okres Levoča s podielom 83,96 %, najnižší podiel napojených obyvateľov  je v okrese Kežmarok 79,30 %. V okrese Poprad sú napojené na vodovod všetky obce a mestá. V okrese Kežmarok sú prevádzkované 2 vodovody bez dezinfekcie, a to Belánsky skupinový vodovod zásobujúci 11 878 obyvateľov a vodovod Lendak zásobujúci 4 573 obyvateľov.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov - studní. Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja,  nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

Pri rozhodovaní o využívaní studne na pitné účely by mal vlastník brať do úvahy výhody i nevýhody, ktoré so sebou prináša. Voda zo studne môže prinášať na jednej strane benefit čerstvosti a príjemnej chuti bez ovplyvnenia vody vodárenskými úpravami a dlhou cestou k spotrebiteľovi, na druhej strane kladie na majiteľa studne povinnosti, potrebné pre zaistenie kvalitnej a zdravotne bezpečnej vody.

Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť  22. marca 2018 (štvrtok) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 8.00 h do 14.00 h, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle 052/7125451. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade  sú pre záujemcov k dispozícii aj informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky „Svetový deň vody 2018“ a „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3
058 97 Poprad

Prílohy

Zdroje

  1. Výročná správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade za rok 2017
  2. www.uvzsr.sk
  3. http://www.unwater.org/worldwaterday/
  4. http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases-risks/en/
  5. Zdravá pitná voda z vlastnej studne. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 2017, ISBN 978-80-7159-231-0.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím