Svetový deň vody 2019

Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. Propagácia agentúr UN a mimovládnych organizácií sa venuje problémom spojeným s vodou zameraným na čistou a ochranu vôd a šetrením vodných zdrojov.  Okrem toho sa každý rok zvýrazňuje špecifická téma vody. Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je "Leaving no one behind" („Nenechať nikoho bokom“ alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech.

Marginalizované skupiny obyvateľstva (ženy, deti, utečenci, osoby so zdravotným postihnutím a mnoho ďalších) sú často prehliadané a vo svojej snahe získať zdravotne bezpečnú vodu a hospodáriť s ňou čelia diskriminácii z rôznych dôvodov (napr. pohlavie, rasa, národnosť, náboženstvo, jazyk, ekonomický a sociálny stav, degradácia životného prostredia, zmena klímy, rast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migrácia).      

Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“. Ľudské právo k vode oprávňuje každého, bez diskriminácie, ku prístupu k bezpečnej a vyhovujúcej vode v dostatočnom množstve na osobnú spotrebu a domáce použitie, ktorá je prístupná a cenovo dostupná.

V súčasnej dobe žije na svete 2.1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody, čo ovplyvňuje ich zdravie. Odhaduje sa, že podiel samotných hnačkových ochorení predstavuje 3,6 % z celkových stratených rokov (DALY) vo svete a tieto ochorenia sú zodpovedné za úmrtie 1,5 milióna ľudí ročne. Predpokladá sa, že 58 % týchto ochorení, alebo 842 000 úmrtí ročne, možno pripísať nebezpečnému zásobovaniu vodou, nevyhovujúcej kanalizácii a nedostatočnej hygiene. Tieto nevhodné podmienky sú príčinou 361 000 úmrtí detí vo veku do päť rokov, a to väčšinou v krajinách s nízkymi príjmami.

Cieľom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je monitoring kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, vydávanie výnimiek z použitia pitnej vody, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V územnom obvode Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad 96,25 %, nasleduje okres Levoča s podielom 85,01 %, najnižší podiel napojených obyvateľov  je v okrese Kežmarok 79,63 %. V okrese Poprad sú napojené na verejný vodovod všetky obce a mestá.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov. Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja,  nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

Pri rozhodovaní o využívaní studne na pitné účely by mal vlastník brať do úvahy výhody i nevýhody, ktoré so sebou prevádzka studne prináša. Voda zo studne môže prinášať na jednej strane benefit čerstvosti a príjemnej chuti bez ovplyvnenia vody vodárenskými úpravami a dlhou cestou k spotrebiteľovi, na druhej strane kladie na majiteľa studne povinnosti, potrebné pre zaistenie kvalitnej a zdravotne bezpečnej vody.

Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť  21. marca 2019 (štvrtok) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 8.00 h do 13.00 h, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle 052/7764452. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade (www.ruvzpp.sk) sú pre záujemcov k dispozícii aj informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky „Svetový deň vody 2019“ a „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3
058 97 Poprad

Zdroje:

  1. Výročná správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade za rok 2018,  http://www.ruvzpp.sk/
  2. www.uvzsr.sk
  3. http://www.unwater.org/worldwaterday/
  4. http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases-risks/en/
  5. Zdravá pitná voda z vlastnej studne. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 2017, ISBN 978-80-7159-231-0.

 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x