Svetový deň vody 2020

Aktualizované 12.3.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa presúva na iný termín. Náhradný termín RÚVZ Poprad zverejní po ohlásení zlepšenia epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu.


Zmena termínu súvisí s nepriaznivým vývojom epidemiologickej vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) a s vydaním verejnej vyhlášky s číslom OLP/2405/84443, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 10.03.2020 do 23.03.2020.


Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka je pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia na telefónnom čísle 052/776 44 52 verejnosti poskytované celoročne. 

 

Zverejnené 3.3.2020

      Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. Propagácia agentúr UN a mimovládnych organizácií sa venuje problémom spojeným s vodou zameraným na čistotu a ochranu vôd a šetrením vodných zdrojov.  Okrem toho sa každý rok zvýrazňuje špecifická téma vody. Témou a mottom Svetového dňa vody 2020 je "Water and climate change" (Voda a zmena klímy). Snaží sa poukázať, ako sú tieto dva fenomény neoddeliteľne prepojené. Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy v oblasti vody ochráni zdravie a zachráni životy. Účinnejšie využívanie vody zníži emisie skleníkových plynov z čistiarní odpadových vôd. Extrémne poveternostné udalosti spôsobujú, že voda je čoraz vzácnejšia, znečistenejšia a environmentálne dôsledky je čoraz ťažšie predvídať. Voda je pre život ľudí nenahraditeľná a nevyhnutná aj pre hygienu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, podnikanie a priemysel. Je preto potrebné integrovať akčné plány na riešenie zmeny klímy do rôznych sektorov a cezhranične koordinovať. Tieto plány musia mať jeden spoločný cieľ: bezpečný a udržateľný manažment vôd (3).

      Ľahký prístup k dostatočnému množstvu bezpečnej pitnej vody a vody určenej na ľudskú spotrebu v domácnostiach, v školách a zdravotníckych zariadeniach je nevyhnutný pre ľudské zdravie a pohodu a mal by byť predpokladom dôstojného života v 21. storočí. V európskom regióne WHO získalo v rokoch 2000 až 2017 prístup k pitnej vode viac ako 63 miliónov ľudí. Napriek tomu viac ako 16 miliónov ľudí stále nemá prístup k pitnej vode. Medzi vidieckymi a mestskými oblasťami a medzi bohatými a chudobnými ľuďmi pretrvávajú výrazné rozdiely, pričom najviac znevýhodnené je vidiecke obyvateľstvo a najchudobnejšie obyvateľstvo. V európskom regióne naďalej dochádza k výskytu infekčných chorôb súvisiacich s vodou, ktoré zhoršujú zdravie, pohodu a produktivitu ľudí a komunít. Medzi choroby súvisiace s nevyhovujúcou kvalitou vody patria hnačky, ale aj iné následky chorôb, ako sú hepatitídy typu A, legionelózy a parazitárne ochorenia. V európskom regióne WHO sa vyskytne 14 úmrtí v dôsledku hnačiek denne. Dojčatá a deti mladšie ako 5 rokov sú obzvlášť náchylné na hnačky ako hlavnú príčinu podvýživy a smrti. Mikrobiálna kontaminácia vody používanej na pitie, hygienu a rekreáciu je hlavným problémom celého regiónu. Chemické znečistenie je často lokalizované, ale môže mať významný vplyv na zdravie. Medzi prioritné chemikálie v pitnej vode, ktoré môžu spôsobiť neinfekčné choroby, patrí arzén, fluorid, olovo a dusičnany (4).    

      Cieľom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je monitoring kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, vydávanie výnimiek z použitia pitnej vody, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

      V územnom obvode Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad 96,38 %, nasleduje okres Levoča s podielom 86,74 %, najnižší podiel napojených obyvateľov je v okrese Kežmarok 79,79 %. V okrese Poprad sú napojené na verejný vodovod všetky obce a mestá (1).

      Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov. Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja,  nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

      Pri rozhodovaní o využívaní studne na pitné účely by mal vlastník brať do úvahy výhody i nevýhody, ktoré so sebou prevádzka studne prináša. Voda zo studne môže prinášať na jednej strane benefit čerstvosti a príjemnej chuti bez ovplyvnenia vody vodárenskými úpravami a dlhou cestou k spotrebiteľovi, na druhej strane kladie na majiteľa studne povinnosti potrebné pre zaistenie kvalitnej a zdravotne bezpečnej vody (5).

      Na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade (www.ruvzpp.sk) sú pre záujemcov k dispozícii aj informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky „Svetový deň vody 2020“ a „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“.

   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Zdravotnícka 3

058 97 Poprad

 

Zdroje:

  1. Výročná správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade za rok 2019,  http://www.ruvzpp.sk/
  2. www.uvzsr.sk
  3. http://www.unwater.org/worldwaterday/
  4. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/water-and-sanitation
  5. Zdravá pitná voda z vlastnej studne. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 2017, ISBN 978-80-7159-231-0.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím