Uplynulá chrípková sezóna

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 10.06.2022

Uplynulá chrípková sezóna opäť bez celoštátnej epidémie

Chrípková sezóna 2021/2022, rovnako ako tá predchádzajúca, nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Lokálne epidémie boli hlásené len ojedinele, a to v piatich okresoch: KM, KN, LV, ZA, ZM.

Chorobnosť na chrípku, ale aj na iné akútne respiračné ochorenia však v porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 vzrástla. Zaznamenaná chorobnosť je nižšia ako pred pandémiou COVID-19.

Počet lekármi hlásených akútnych respiračných ochorení stúpol o takmer 190 %, počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) o 260 %. 

Uvedený vysoký percentuálny nárast chorobnosti však treba chápať tak, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 boli hlásenia aj laboratórna diagnostika na výskyt ARO a CHPO v dôsledku pandémie výrazne utlmené, teda hlásna služba lekárov aj laboratórna diagnostika boli upriamené najmä na SARS-CoV-2.

V chrípkovej sezóne 2021/2022 však už došlo k návratu sentinelového monitoringu ARO a CHPO a tým aj laboratórnej diagnostiky ARO a CHPO. Zároveň sa čiastočne uvoľnili protipandemické opatrenia, ktoré sa počas chrípkovej sezóny 2020/2021 značne podieľali na zamedzení šírenia všetkých respiračných ochorení, nielen ochorenia COVID-19.

Počet prípadov a chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO)

Sezóna

Počet prípadov

Chorobnosť*

2020/2021

345 029

17 250,3

2021/2022

998 381

43 865,7

* počet ochorení na 100 000 obyvateľov v starostlivosti hlásiacich lekárov

Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) tvorili v uplynulej sezóne 6,8 % všetkých ARO. V predchádzajúcej sezóne to bolo 5,5 %.

Počet prípadov a chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO)

Sezóna

Počet prípadov

Chorobnosť*

2020/2021

18 973

948,6

2021/2022

68 358

3 003,4

* počet ochorení na 100 000 obyvateľov v starostlivosti hlásiacich lekárov

Priebeh chrípkovej sezóny 2021/2022

Po atypickej chrípkovej sezóne 2020/2021, ktorá bola významne poznačená prísnymi protiepidemickými opatreniami, už možno hovoriť o čiastočnom návrate k trendom pozorovaným pred nástupom pandémie COVID-19. Vývoj krivky chorobnosti na ARO a CHPO počas chrípkovej sezóny 2021/2022 sa čiastočne priblížil obvyklému charakteru chrípkových sezón na Slovensku.

Prvý vzostup chorobnosti v uplynulej sezóne prišiel v 41. kalendárnom týždni 2021. Následne sa krivka držala približne na rovnakej úrovni a od 48. kalendárneho týždňa 2021 zaznamenávame jej postupný pokles. Pokles nastal po zavedení výrazných protiepidemických opatrení (úprava činnosti prevádzok a organizácie hromadných podujatí) a zároveň pre predčasný začiatok vianočných prázdnin v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie pre COVID-19.

Ďalší vzostup chorobnosti sme zaznamenali v 4. kalendárnom týždni 2022 a kulminoval v 6. kalendárnom týždni 2022, kedy chorobnosť na ARO vrcholila na hodnote 2 138,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. 

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v čase najvyššej aktivity dosiahla hodnotu 168,38/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, v ktorej ochorelo 240 210 detí. Najnižšiu vekovo-špecifickú chorobnosť sme zaznamenali vo vekovej skupine 60-ročných a starších. V tejto skupine bolo hlásených 92 068 ochorení. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola  zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, ochorelo 13 707 osôb. Najnižšia chorobnosť bola u 60-ročných a starších s počtom chorých 5 568.  

Zaočkovanosť proti chrípke

Po rokoch poklesu a následnej stagnácie zaočkovanosti populácie sme už druhú sezónu zaznamenali nárast počtu zaočkovaných osôb proti chrípke. V uplynulej sezóne 2021/2022 sa dalo zaočkovať 6 % obyvateľov, čo je vzostup z úrovne 5,7 % oproti predchádzajúcej sezóne 2020/2021. Zároveň je to najvyššia úroveň zaočkovanosti od sezóny 2011/2012.

Údaje o spotrebe očkovacej látky proti chrípke na Slovensku vychádzali z údajov o počte spotrebovaných dávok očkovacej látky v rámci distribučnej siete a z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

Celkovo bolo na Slovensko dovezených 398 390 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých 396 480 bolo dodaných do distribučnej siete. 

Počet spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom predstavoval 325 830 dávok, čo je 82,2 % z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete. Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete stúpol o 5,6 %.

Počet spotrebovaných dávok očkovacích látok v chrípkovej sezóne 2021/2022

Veková skupina

Spolu

počet

%*

0 - 15 rokov

12 011

1,3

16 – 58 rokov

137 786

4,4

59 rokov a viac

176 033

12,9

Spolu

325 830

6

* % z celkového počtu populácie SR k 31. 12. 2021 podľa ŠÚ SR

Laboratórna diagnostika

Od začiatku chrípkovej sezóny 2021/2022 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 935 vzoriek biologického materiálu. Z toho bolo 175 vzoriek pozitívnych, čo je 5,9 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek. 

Vírus chrípky sa podarilo potvrdiť v 123 prípadoch, čo predstavuje 70,3 % z počtu pozitívnych vzoriek. Vo zvyšných 52 prípadoch (29,7 %) sa potvrdili iné nechrípkové etiologické agensy.

Z celkového počtu 123 vzoriek pozitívnych na chrípku sa v 110 prípadoch zistil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (89,4 %), vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie v 13 prípadoch (10,6 %). 

V 52 prípadoch, v ktorých sa nepotvrdila chrípka, išlo v 43 prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, sedemkrát sa potvrdil adenovírus a dvakrát vírus parachrípky.

V štyroch prípadoch sme zaznamenali koinfekciu chrípky a SARS-CoV-2  (tzv. flurona).

 
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím