Vyhodnotenie projektu NAPPPA – I. etapa

Pohybová aktivita je základná biologická potreba človeka. Nedostatočná pohybová aktivita je kľúčovým rizikovým faktorom pre vznik nadhmotnosti, obezity, diabetes mellitus (cukrovky), srdcovocievnych  ochorení, niektorých onkologických ochorení, osteoporózy a iných chronických neprenosných ochorení.

Následkom chronických neinfekčných ochorení, ktorých jeden z hlavných rizikových faktorov je  nedostatočná  pohybová  aktivita, zomiera v Európskom regióne každoročne 1 milión ľudí. Odhaduje sa, že až tretina dospelej populácie nie je dostatočne pohybovo aktívna a viac ako 70 % adolescentov nespĺňa odporúčania pohybovej aktivity. Podľa aktuálnej štatistiky klesá počet ľudí spĺňajúcich odporúčania pre pohybovú aktivitu.

Celosvetovo 1 zo 4 dospelých nie je dostatočne pohybovo aktívny. Nedostatočnú pohybovú aktivitu rieši 56 % členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva v SR ostáva dlhodobo hlavným cieľom Aktualizovaného národného programu podpory zdravia, ktorého prioritným zameraním je ovplyvňovanie determinantov zdravia. Medzi ovplyvniteľné rizikové faktory determinantov zdravia a  životného  štýlu  patrí  aj  nedostatočná  pohybová  aktivita.

V roku 2017 bol predložený na rokovanie vlády Národný akčný plán pre podporu pohybovej  aktivity na roky 2017 - 2020. Odporúča začať s aktivitami od útleho detstva, so zámerom poskytovať  informácie už budúcim rodičom. Nezabúda ani na dospelú populáciu nielen formou podpory cyklistickej dopravy, ale aj prostredníctvom systému zdravotnej starostlivosti s odporúčaním  zabezpečenia  vhodných  opatrení pre zdravé pracoviská a umožňovanie pohybovej aktivity počas pracovného dňa. Celoživotný prístup k pohybovej aktivite je nevyhnutný pre lepšie zdravotné výsledky u seniorov. Pre zabezpečenie čo najdlhšej udržateľnosti funkčnej spôsobilosti starnúcej populácie je potrebné podporovať pohybovú aktivitu medzi staršími ľuďmi. Kľúčové ostáva vytváranie priaznivých podmienok pre posilnenie  primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencie jedného z hlavných rizikových faktorov vzniku  chronických neinfekčných ochorení – nedostatočnej pohybovej aktivity na úrovni sledovania, poradenstva, intervencii a výskumu.

Vyhodnotenie projektu NAPPPA – I. etapa

V mesiacoch máj – jún a september – október 2018 sa v Poradni zdravia pri našom RÚVZ uskutočnilo testovanie stredoškolákov, v rámci I. etapy projektu NAPPPA (Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity).

Testovania sa zúčastnili vybraní študenti prvých ročníkov dvoch gymnázií a jednej strednej odbornej školy v Poprade (Gymnázium D. Tatarku, Gymnázium Kukučínova, Obchodná akadémia).

Celkový súbor tvorilo 76 študentov - 38 dievčat (50%) a 38 chlapcov (50%). Čo sa týka pomeru študentov podľa typu školy, testovaných bolo 19 dievčat (25%) a 19 chlapcov (25%) z gymnázií a 19 dievčat (25%) a 19 chlapcov (25%) z obchodnej akadémie.

Všetkým zúčastneným bol meraný krvný tlak a pulz, bola im odobratá kapilárna krv na stanovenie celkového cholesterolu, glukózy, tuku a HDL cholesterolu. Boli u nich zisťované antropometrické údaje (telesná výška a hmotnosť, obvod pásu a bokov), z ktorých bol stanovený BMI index (index telesnej hmotnosti) a WHR index (pomer medzi obvodom pása a bokov, výsledok určuje rizikovosť postavy). Ďalej bola u testovaných zisťovaná hrúbka kožných rias (kalipometria) a flexibilita (ohybnosť) a hodnotené držanie tela. Súčasťou meraní bol kondičný test (Ruffierov test) a spirometria (test funkčnosti pľúc). U všetkých vyšetrovaných chlapcov bol vykonaný aj druhý kondičný test (ergometria).

Získané výsledky boli následne spracované a vyhodnotené graficky. Na stiahnutie.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x