Výsledky analýz vybraných ukazovateľov zdravia u pracovníkov Whirlpool Slovakia – II. časť

Svetová obezitologická federácia v r. 2015 vyhlásila 11. október za „Svetový deň obezity“. Jeho cieľom je zvýšiť všeobecné povedomie o obezite, najmä ako jej predchádzať úpravou životného štýlu a ako dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť.

Nadváha a obezita sú definované ako abnormálne hromadenie tuku vedúce k poškodeniu zdravia. Ich príčinou je najmä nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie v neprospech energetického výdaja. Podľa svetových štatistík viac ako polovica svetovej populácie trpí nadváhou alebo obezitou. 

V súvislosti s týmto svetovým dňom boli dňa 29. 10. 2019 poskytnuté poradenské služby v priestoroch Vášho podniku pre Vašich zamestnancov (19 mužov – 82,6%  a 4 ženy – 17,4%).

  Pracovníci Poradenského centra pri RÚVZ so sídlom v Poprade zabezpečili vyšetrenie vybraných ukazovateľov zdravia súvisiacich s prevenciou možného výskytu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (celkový cholesterol, krvný tlak, BMI - index telesnej hmotnosti, WHR index - index centrálnej obezity, množstvo viscerálneho tuku, percentuálneho podielu podkožného tuku a percentuálneho podielu kostrového svalstva v tele). 

Optimálnu hodnotu celkového cholesterolu malo 14 zamestnancov (60,9%), z toho 12 mužov (63,2%) a 2 ženy (50,0%). Hraničná hodnota celkového cholesterolu bola zistená u 6 zamestnancov (5 mužov – 26,3% a 1 žena – 25,%) a zvýšená hodnota celkového cholesterolu bola u 2 mužov (10,5%) a u 1 ženy (25,0%%). 

Optimálne množstvo viscerálneho tuku (tuk vo vnútri brušnej dutiny, ktorý obaľuje vnútorné orgány) bolo zistené u 14 pracovníkov (60,9%); t. j u 61,1% mužov a u 75,0% žien.  Vysoké množstvo viscerálneho tuku bolo zistené u 5 mužov (27,8%) a u 1 ženy (25,0%) a  veľmi vysoké množstvo viscerálneho tuku bolo zaznamenané iba v skupine mužov (2 – 11,1%).

Pri meraní percentuálneho podielu tuku v tele (podkožný tuk) boli zistené normálne hodnoty u 2 žien (50,0%) a u 2 mužov (11,1,%). Vysoký percentuálny podiel tuku v tele bol zistený až u 55,6% mužov a u 25,0% žien, Takmer u tretiny pracovníkov (30,4%) bol nameraný veľmi vysoký percentuálny podiel tuku v tele, pričom u mužov to bolo 33,3% a u žien 25,0%.

Na prístroji Omrom bol meraný aj percentuálny podiel kostrového svalstva v tele. Nízky percentuálny podiel kostrového svalstva bol zistený len u 16,7% mužov. Normálne hodnoty boli zistené u 77,8% mužov a u všetkých žien (4 – 100,0%). Vysoký percentuálny podiel kostrového svalstva bol zaznamenaný len u 1 muža (5,6%). 

Hodnotením indexu telesnej hmotnosti (BMI) bolo zistené, že normálnu hmotnosť malo 7 zamestnancov (30,4%), z toho 27,8% mužov a 50,0%  žien. Podľa klasifikácie manuálu pre prácu v základnej Poradni zdravia bol BMI hodnotený ako nadváha u 47,8% zamestnancov (muži – 55,6% a ženy - 25,0%), obezita bola zistená u 3 mužov (16,7%) a u 1 ženy (25,0%). 

Porovnaním stanovených hraničných hodnôt indexu centrálnej obezity (WHR) pre mužov (≤ 1) a ženy (≤ 0,85) s nameranými hodnotami bolo zistené, že normálnu hodnotu malo až 20 zamestnancov (86,9%), hraničná hodnota bola zistená len u  1 zamestnanca (5,3%) a zvýšené hodnoty boli zaznamenané u 2 zamestnancov (8,7%).  

Za optimálny krvný tlak sa považuje hodnota 120/80 mmHg. Z celkového počtu vyšetrených mali optimálny krvný tlak len 4 zamestnanci (17,4%), normálny krvný tlak bol zistený u 7 zamestnancov (30,4%).  Hraničné hodnoty krvného tlaku malo 5 zamestnancov (21,7%) a hypertenzia bola zaznamenaná u 7 zamestnancov (30,4%); t. j. u 5 mužov (26,3%) a u 2 žien (50,0%).      

Všetkým zúčastneným pracovníkom firmy bolo poskytnuté individuálne poradenstvo zamerané na prevenciu rizikových faktorov životného štýlu a ponúkané opakované vyšetrenie  biochemických parametrov v našom Poradenskom centre pri RÚVZ so sídlom v Poprade. Poradenskou činnosťou v teréne sa zabezpečuje skríning najmä v populácii obyvateľov produktívneho veku, ktorého cieľom je včasná prevencia možného vzniku civilizačných ochorení. 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x