Zásady ochrany zdravia pri povodniach

Pri vzniku povodne je potrebné riadiť sa pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranných zložiek, konať s rozvahou a chrániť predovšetkým zdravie a až následne majetok.

Počas povodní je dôležité pohybovať sa podľa možností mimo zatopenej oblasti a nevstupovať do prúdiacej vody. Pri vchádzaní do stojatej vody je treba dávať pozor na možné prekážky a ostré predmety pod hladinou. Dôležité je vyhnúť sa zapnutým elektrickým spotrebičom a vypnúť čo najskôr hlavný prívod elektrickej energie v dome. Je potrebné venovať pozornosť aj možnému úniku plynu v objektoch a ich okolí.

Sanačné práce je možné začať až po opadnutí vody. Základnou zásadou je hygiena rúk. Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

Na pitie a varenie zásadne používajte len vodu, ktorej zdravotná bezpečnosť je spoľahlivo overená laboratórnymi analýzami. V prípade zásobovanie vodovodom je potrebné sledovať oznámenia príslušnej obce, dodávateľa pitnej vody alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. V prípade pochybností je dôležité si informáciu o kvalite dodávanej vody overiť na príslušnom obecnom úrade, ktorého zamestnanci komunikujú s jednotlivými orgánmi a dodávateľmi.

Ak bola Vaša studňa, ktorú používate ako zdroj pitnej vody, priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia  a než sa nedozviete, že výsledky rozboru  vody sú vyhovujúce. Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou a nie ste napojení na verejný monitorovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, je potrebné preveriť kvalitu vody z tejto studne uskutočnením chemických a mikrobiologických analýz a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, prípadne balenú vodu.

Sanácia studní sa vykonáva až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení. Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní

Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení. Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.

Základný postup

 • Mechanicky očistiť a tlakovou vodou obmyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne.
 • Otvoriť studňu a úplne vyčerpať z nej vodu.
 • Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
 • Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne  očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
 • Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na omytých stenách pôsobiť podľa návodu.
 • Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme, odstránime kalom zanesené dno studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
 • Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na použitie. Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej kanve a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s tzv. dárlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky  vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín.
 • Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.

Zásady  likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch

Zásady vysúšania domu alebo bytu: 

 • urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí,
 • ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje,
 • buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – môžete sa priotráviť splodinami (kysličník uhoľnatý!!).

Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu:

 • odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou
 • odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách)
 • skôr ako začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale,
 • pred prácou si najprv natiahnite gumové rukavice,
 • nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte  vhodným dezinfekčným prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa návodu,
 • dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky.

Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne:

 • pred prácou si najprv si natiahnite gumové rukavice,
 • silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku,
 • menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do vhodného dezinfekčného prostriedku,
 • bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku,
 • cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykefujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.

Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp

 • použite nato určené dezinfekčné prostriedky,
 • po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky.

 

Odstraňovanie živočíšnych odpadov

 • živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s  orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby,
 • v záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat do zeme,
 • s odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy - plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály - plastové vrecia, potrebné nástroje - vidly, háky a pod.).

Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou.

Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia, resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným uvedením do obehu očistiť a dezinfikovať.

Nekonzumujte ani  chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie  pre účely ľudskej výživy (zápach, zmeny konzistencie, farby, a pod.).

V prípade zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch navštívte Vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte.

 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x