Bezpečnosť výrobkov z bambusu

V období rokov 2016 - 2017 bol regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR realizovaný projekt zameraný na kontrolu bezpečnosti výrobkov z bambusu určených na priamy styk s potravinami vo vzťahu k migrácii formaldehydu resp. melamínu a ďalších kontaminantov vyplývajúcich z materiálového zloženia a kontrola správneho označovania v súlade s požiadavkami nariadenia EP a rady č. 1935/2004. Gestorom projektu bol Úrad verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, NRC pre obaly a predmety prichádzajúce do styku s potravinami.

Požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami

Materiály a predmety určené na styk s potravinami musia byť zdravotne bezpečné a nesmú byť zdrojom látok kontaminujúcich potraviny. Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že výberom vhodných vstupných surovín a prídavných látok, dodržiavaním požiadaviek správnej výrobnej praxe, dodržiavaním podmienok aplikácie v závislosti od typu materiálu (teplota, čas, typ potraviny, pomer objemu potraviny a styčná plocha), prepravy a skladovania sa vytvorí predpoklad na bezpečný materiál/predmet a tým sa eliminuje riziko migrácie škodlivých látok do potravín.

V súčasnej dobe narastá používanie bambusu pri výrobe materiálov a predmetov určených na priamy styk s rôznymi typmi potravín. Bambus ako taký je prírodný materiál avšak na dosiahnutie vhodných vlastností sa stmeľuje fenol-formaldehydovými živicami a rôznymi aditívami a adhezívami, z ktorých môžu migrovať kontaminanty ako formadehyd a melamín. Problematické je aj legislatívne zaradenie týchto výrobkov. Bambus nespadá pod nariadenie EK (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch avšak práve používanie rôznych živíc a adhezív spôsobuje, že na daný materiál sa majú uplatňovať požiadavky tohto nariadenia.  

Význam realizácie projektu

Na trhu EÚ sa stále objavujú nové inovatívne výrobky, z ktorých hrozí migrácia určitých látok. Jedným z týchto nových typov výrobkov sú aj bambusové výrobky, ktoré nahrádzajú tradičné melamínové kuchynské pomôcky a ich výskyt na trhu sa zvyšuje. Bambusové výrobky sú vyrábané z vlákien získaných zo stromov Bambusa balcooaBamusa vulgaris ale na dosiahnutie primeraných mechanických vlastností sú tieto vlákna spájané fenol-formaldehydovými živicami resp. lepidlami na báze formaldehydu. U spotrebiteľov názov „bambusový výrobok“ indikuje výrobok, ktorý je z prírodného materiálu avšak kontaminácia potravín formaldehydom resp. melamínom je porovnateľná s tradičnými plastovými výrobkami na báze melamínu.

BfR v roku 2015 informovala na zasadnutí EURL pre FCM o kontrolných aktivitách nad touto komoditou výrobkov. Testovaných bolo 19 výrobkov z bambusu v ukazovateľoch : formaldehyd a melamín. Podmienky testovania boli 2 h, 70°C pričom ako potravinový simulátor bola použitá 3% kys. octová. Z 19 výrobkov bolo 7 výrobkov nevyhovujúcich z dôvodu migrácie melamínu a 3 výrobky boli nevyhovujúce z dôvodu migrácie formaldehydu. 

Závery a odporúčania 

Je známe, že chemické látky z materiálov a predmetov určených na styk s potravinami môžu migrovať do potravín. Migrácia látok, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť potravín súvisí s typom materiálu alebo predmetu určeného na styk s potravinou. Neustále používanie nových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami zvyšuje počet špecifických rizík, ktorým sú vystavení ľudia prostredníctvom migrácie z týchto materiálov alebo predmetov do potravín.

Z výsledkov úradných kontrol vyplýva, že výrobky z bambusu sú novým typom výrobkov, z ktorých migrujú formaldehyd (v prípade migrácie formaldehude môže dochádzať aj k migrácii melamínu). V rámci výkonu úradných kontrol bolo celkovo testovaných 28 výrobkov, ktoré výrobcovia resp. dovozcovia do EÚ deklarovali, že sú vyrobené z bambusu. Z 28 vzoriek 4 vzorky čo tvorilo 14,2% všetkých testovaných výrobkov nesplnili požiadavky zdravotnej bezpečnosti v ukazovateli migrácia formaldehydu. Z tejto skutočnosti vyplýva, že je potrebné zvýšiť dozorné aktivity nad touto komoditou výrobkov v rámci celej EÚ. Pre spotrebiteľov je dôležité odporúčanie dôsledne si všímať informácie na obale o bezpečnom používaní výrobkov z bambusu tak, aby zabránili ohrozeniu svojho zdravia nesprávnym používaním.

Úradné kontroly nad touto komoditou výrobkov budú pokračovať vzhľadom na dosiahnuté výsledky, ktoré potvrdili migráciu formaldehydu resp. melamínu z bambusových výrobkov, a ktorých podiel na trhu má zvyšujúcu tendenciu.

Celú správu nájdete na nasledovnom odkaze: Záverečná správa -  Bezpečnosť výrobkov z bambusu

Záverečnú správu vypracoval: 

Ing. Milada Syčová – vedúca oddelenia
Národné referenčné centrum a laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
pp.sycova@uvzsr.sk; pp.nrc@uvzsr.sk
Tel. 052/7125376  Fax. 052/7764446 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x