Informácie o kvalite vôd v prírodných a umelých kúpaliskách

Informačný systém ÚVZ SR o kvalite vody na kúpanie   Správy RUVZ Poprad o aktuálnej kúpacej sezóne

Vodami určenými na kúpanie sú v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. najvýznamnejšie povrchové vody, ktoré na kúpanie využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ne vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Voda určená na kúpanie je vyhlásená vyhláškou MŽP SR podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov. Do 15. októbra 2012 boli tieto vody v zmysle dovtedy platnej legislatívy označované ako vody vhodné na kúpanie.

Vody určené na kúpanie sú monitorované a hodnotené aj podľa kritérií Európskej únie a údaje o kvalite ich vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z., ktorá sa podrobne zaoberá problematikou vody určenej na kúpanie, úplne transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, ktorá stanovuje základné požiadavky hodnotenia kvality v prírodných vodách určených na kúpanie v Európskej únii.

Prírodným kúpaliskom v zmysle platného zákona č. 355/2007 Z. z. sa rozumie prevádzkované zariadenie s vyznačenou prírodnou vodnou plochou na kúpanie a s príslušným vybavením - prevádzkovými plochami a zariadeniami. Prírodným kúpaliskom sa môže stať aj voda určená na kúpanie, ak spĺňa tieto požiadavky (zabezpečuje ich prevádzkovateľ). Takáto prírodná vodná plocha je vodou určenou na kúpanie a zároveň aj prírodným kúpaliskom.

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

Na Slovensku sleduje kvalitu vody na kúpanie ÚVZ SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Predmetom sledovania sú umelé kúpaliská (s termálnou a netermálnou vodou, s celoročnou a sezónnou prevádzkou) a najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality.

Monitorovanie a výkon štátneho zdravotného dozoru sa sústreďuje najmä na kúpaciu sezónu (spravidla od 15. júna do 15. septembra). Ročne sa tak počas kúpacej sezóny sleduje situácia na približne 180 umelých kúpaliskách 80 prírodných vodných plochách. Ich počet sa každoročne mení v súvislosti so stavom kúpalísk a bazénov, v závislosti od počasia, ale aj so záujmom verejnosti a prevádzkovateľov.

V územnom obvode RÚVZ Poprad sa nenachádzajú prírodné vodné plochy označené na kúpanie. Pokiaľ ide o kúpaliská, v regióne RÚVZ Poprad sú pre verejnosť najvýznamnejšími celoročnými kúpaliskami Aquacity Poprad, Termálne kúpalisko Vrbov, Aquaspa Gánovce a krytá plaváreň vo Svite. V kežmarskom okrese sa nachádza letné kúpalisko v meste Kežmarok a  v areáli Tatragolf Veľká Lomnica sa nachádza sezónne dočasné prenosné letné kúpalisko „AQUAFUN PARK“. V okrese Levoča je sezónne kúpalisko s jedným netermálnym bazénom v Spišskom Hrhove a biokúpalisko v Levočskej Doline. V celoročných zariadeniach v Termálnom kúpalisku Vrbov a v Aquacity Poprad je časť vonkajších bazénov v prevádzke iba počas letnej sezóny. Bazény evidované ako umelé kúpaliská sú súčasťou aj mnohých ubytovacích zariadení, wellnes centier a školských zariadení v územnom obvode RÚVZ Poprad.  Kompletný prehľad všetkých evidovaných kúpalísk je uvedený vo výročnej správe RÚVZ Poprad. (Výročná správa RÚVZ Poprad 2017)

Počas sezóny príp. celoročnej prevádzky je sledovaná najmä kvalita vody na kúpanie, hygienický režim prevádzky kúpaliska a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu rekreácie a zdravie rekreantov. Pri organizovanej rekreácii je za prevádzku a sledovanie kvality vody na kúpalisku v plnom rozsahu zodpovedný prevádzkovateľ.

Kvalita vody na kúpanie sa začína kontrolovať približne 2 týždne pre začiatkom kúpacej sezóny. V priebehu sezóny prebieha monitoring na prevádzkovaných kúpaliskách a na najvýznamnejších prírodných vodných plochách v dvojtýždňových intervaloch. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou, ktoré sú využívané malým počtom ľudí najmä cez víkendy a príležitostne, sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku sezóny a pokiaľ to situácia vyžaduje, tak i v priebehu sezóny.

Informácie o kontrole kvality vody na kúpaliskách vkladá RÚVZ Poprad do Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie Na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) sú uvedené informácie o kúpaliskách ako aj o kvalite vody na prírodných vodných plochách a na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách. 

 

 

Novinky a aktuality oddelenia

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím