Informácie o preskúšaní odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ Poprad) podľa § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti:

 • pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • pri výrobe kozmetických výrobkov,
 • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť na RÚVZ so sídlom v Poprade. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle RÚVZ Poprad (dokumenty na stiahnutie). V žiadosti je potrebné zaškrtnúť príslušnú činnosť krížikom.

Správne poplatky:
Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Správne poplatky je možné uhradiť:

 • v hotovosti v podateľni RÚVZ Poprad
 • úhradou na pracoviskách Slovenskej pošty a. s..

Aktuálne registre odborne spôsobilých osôb, ktoré už získali na našom regionálnom úrade osvedčenia o spôsobilosti nájdete na našom webe: www.ruvzpp.sk/registre-odborne-sposobilych-osob/

Podľa Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa § 63a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas. V súčasnosti sa takého osvedčenia vydávajú bez časového obmedzenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nevydáva žiadne potvrdenia o predĺžení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 

Zoznamy legislatívy

Zoznam legislatívy na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  3 Orgány verejného zdravotníctva
  § 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
  § 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  § 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  § 19 Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská
  § 51 Povinnosti fyzických osôb
  § 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
  § 54 a 55 Štátny zdravotný dozor
  § 56 Priestupky
  § 57 Iné správne delikty
  § 58 Náhrada nákladov
 • Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a umelom kúpalisku.
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

 

Zoznam legislatívy na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  § 3 Orgány verejného zdravotníctva
  § 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
  § 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  § 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  § 17 Pitná voda
  § 51 Povinnosti fyzických osôb
  § 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
  § 54 a 55 Štátny zdravotný dozor
  § 56 Priestupky
  § 57 Iné správne delikty
  § 58 Náhrada nákladov
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
 • Zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

 

Zoznam legislatívy na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  § 3 Orgány verejného zdravotníctva
  § 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
  § 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  § 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  § 23 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
  § 51 Povinnosti fyzických osôb
  § 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
  § 54 a 55 Štátny zdravotný dozor
  § 56 Priestupky
 • Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

 

Študijné materiály na skúšky

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím