Legislatíva

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých RÚVZ Poprad koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k RÚVZ Poprad:

  • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní,
  • Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch,
  • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Ďalšie právne predpisy na úseku verejného zdravotníctva sú zeverejnené na podstránkach jednotlivých oddelení RÚVZ Poprad.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím