Náležitosti prevádzkových poriadkov pre zariadenia pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok pre zariadenia pre deti a mládež

V zmysle § 24, ods. 5, písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný vypracovať prevádzkový poriadokpredložiť ho na schválenie RÚVZ, ako aj návrh na jeho zmenu.

Náležitosti prevádzkového poriadku (§ 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež):

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež
 • druh zariadenia pre deti a mládež a najvyšší počet detí a žiakov zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež
 • organizácia prevádzky zariadenia pre deti a mládež s uvedením spôsobu:
 • organizácie režimu dňa detí a žiakov, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu vrátane postupu, ak sa u žiaka alebo dieťaťa predškolského veku počas pobytu v zariadení pre deti a mládež prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a režimu stravovania vrátane sortimentu predávaného v rámci doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov, automatov a iných foriem ambulantného predaja
 • zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody
 • zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia, frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní
 • starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku
 • zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovaniu pieskoviska
 • starostlivosti o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti detí
 • skladovania posteľnej bielizne a manipulácie s ňou, vrátane frekvencie výmeny
 • skladovania detských plienok a manipulácie a nimi, ak ide o školské zariadenia alebo prevádzkareň určenú pre deti do troch rokov veku
 • zneškodňovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie
 • pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi a žiakmi
 • pokyny pre návštevníkov
 • plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
 • telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.

 

Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania uzavretého typu

Náležitosti prevádzkového poriadku pre školské stravovacie zariadenia sú súčasťou Metodickej príručky systému HACCP pre školské stravovacie zariadenia (vypracovalo MŠVVaŠ SR).

Metodickú príručku MŠVVaŠ SR majú všetky školské stravovacie prevádzky.

Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.

 

Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenia - školské internáty

V zmysle § 21, ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (školské internáty) prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

V zmysle § 21, ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok predložiť ho na schválenie RÚVZ, ako aj návrh na jeho zmenu.

Náležitosti prevádzkového poriadku (§ 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia):

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
 • druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
 • podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia
 • spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny
 • spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
 • postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu
 • postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
 • spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie
 • frekvenciu zisťovania prítomnosti alergénov roztočov

Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.

 

Prevádzkový poriadok pre školské bazény

Náležitosti prevádzkového poriadku (§ 8 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.  o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku):

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa umelého kúpaliska (školského bazénu)
 • druh a spôsob poskytovania služieb
 • údaje o kapacite umelého kúpaliska
 • údaje o trvaní prevádzky
 • základné údaje o vode na kúpanie
 • spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie
 • spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch
 • spôsob údržby a čistenia priestorov umelého kúpaliska, bazénov, ich príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode
 • zásady prevádzky a údržby zariadení umelého kúpaliska
 • spôsob zneškodňovania odpadových látok a nakladania s odpadmi
 • zásady správania sa návštevníkov umelého kúpaliska
 • spôsob prevádzkovania školského bazénu
 • spôsob zabezpečenia a poskytovania prvej pomoci
 • spôsob zabezpečenia dozoru

Prevádzkový poriadok musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.

 

Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím