Náležitosti prevádzkových poriadkov

RÚVZ Poprad v zmysle § 13 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmeny. 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie predkladať prevádzkové poriadky upravujú zákony č. 355/2007 Z. z. a č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

 

Náležitosti prevádzkových poriadkov prevádzok a služieb, ktorých kontrola podlieha oddeleniu hygieny životného prostredia a zdravia  

Náležitosti prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo musí podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
 • podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
 • návod na použitie prístrojov,
 • zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
 • postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
 • postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
 • spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
 • spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
 • spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
Poznámky:

Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste ( § 9, ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo).

Povinnosťou fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

 

 

Náležitosti prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí podľa § 15 ods. 1 vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia  obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
 • podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,
 • spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
 • spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,
 • postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
 • postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov,
 • spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
 • frekvenciu zisťovania prítomnosti alergénov roztočov.
Poznámky:

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste ( § 15, ods. 2 vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia).

Povinnosťou fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

 

 

Náležitosti prevádzkového poriadku prírodného kúpaliska a biokúpaliska

Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a biokúpaliska podľa § 4 ods. 15 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa,
 • druh a spôsob poskytovania služieb a rozsah vykonávania vodných športov,
 • údaj o kapacite,
 • údaj o trvaní prevádzky
 • základné údaje o kvalite vody,
 • spôsob úpravy vody na biokúpalisku,
 • spôsob a frekvenciu kontroly kvality vody vrátane určenia miest odberu,
 • spôsob údržby a čistenia priestorov, prevádzkových plôch a zariadení,
 • zásady prevádzky a údržby zariadení,
 • spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd,
 • zásady správania návštevníkov,
 • spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,
 • spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.
Poznámka:

Povinnosťou fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb podľa § 19, ods. 7, psím. h) a § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu.

 

 

Náležitosti prevádzkového poriadku umelého kúpaliska

Prevádzkový poriadok umelého kúpaliska podľa § 8 ods. 9 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa,
 • druh a spôsob poskytovania služieb,
 • údaj o kapacite,
 • údaj o trvaní prevádzky,
 • základné údaje o kvalite vody,
 • spôsob a frekvenciu kontroly kvality vody,
 • spôsob úpravy vody v bazénoch,
 • spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom a športových pomôcok používaných vo vode,
 • zásady prevádzky a údržby zariadení,
 • spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd,
 • zásady správania návštevníkov,
 • spôsob prevádzkovania bazénu pre dojčatá a batoľatá a bazénu pre deti,
 • spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,
 • spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.
Poznámka:

Povinnosťou fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb podľa § 19, ods. 9, písm. i) a § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovať prevádzkový poriadok umelého kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu.

 

 

Náležitosti prevádzkového poriadku pre telovýchovno-športové zariadenia

Prevádzkový poriadok zariadenia musí podľa § 6 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
 • podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,
 • pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov,
 • spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
 • postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov,
 • spôsob a frekvenciu čistenia osvetľovacích telies a okien.
Poznámky:

Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste (§ 6 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia).

Povinnosťou fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

 

 

Náležitosti prevádzkového poriadku pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, prevádzky balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby podľa § 9 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby,
 • rozsah poskytovaných služieb,
 • postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 • postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami vrátane prepravy,
 • spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami podľa § 8 ods. 4 písm. d) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
 • postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.

Prevádzkový poriadok krematória podľa § 12 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa krematória,
 • postup pri prijímaní ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkov na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať,
 • spôsob vedenia evidencie o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • spôsob vedenia evidencie o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 11ods. 3 písm. c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • pôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do spopolnenia,
 • podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 • postup pri uskladňovaní a vydávaní urien s popolom,
 • postup pri nakladaní urny s popolom, ak nebola prevzatá,
 • postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby do krematória.

Prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie podľa § 14 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie,
 • spôsob vedenia evidencie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,
 • postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.

Prevádzkový poriadok pohrebiska podľa § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,
 • rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
 • povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
 • povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,
 • čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
 • spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
 • dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,
 • spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),
 • spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,
 • podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, cenník služieb.
Poznámka: Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením.
Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.

Novinky a aktuality oddelenia

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím