Náplň oddelenia hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu

Činnosť odboru spočíva v usmerňovaní vytvárania optimálnych podmienok na ochranu zdravia a psychosomatického vývinu detí a mládeže.

Obsahovo je koncepcia odboru zameraná na monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže, faktorov životného a pracovného prostredia a na analýzu príčin zmien zdravotného stavu detskej populácie v súvislosti s pôsobením zložiek životného prostredia a životného štýlu. 

 

 • hygieny detí a mládeže vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach pre deti a mládež, kontroluje plnenie povinností stanovených zákonom a vykonávacími predpismi zo strany prevádzkovateľov
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v školských zariadeniach spoločného stravovania, monitoruje a vyhodnocuje stravovacie zvyklosti vybraných vekových kategórií detí a  mládeže
 • plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva
 • zabezpečuje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany a podpory zdravia mladej generácie
 • zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ????
 • ukladá príslušné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle zákona        č. 355/2007 Z.z.
 •  vykonáva prenos informácií medzi oddelením HDMaVZ a súvisiacimi oddeleniami, úzko spolupracuje s inými organizačnými útvarmi úradu
 • podklady pre výkon v štátnej správe na úseku verejného zdravotníctva získava  z výsledkov štátneho zdravotného dozoru v teréne na úseku zariadení pre deti a mládež, z laboratórnych výsledkov odoberaných vzoriek hotových pokrmov, pitných vôd, bazénových vôd, vzoriek pieskov, prípadne sterov z pracovných plôch a pracovných predmetov
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s prevádzkovateľmi školských zariadení, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, s inými orgánmi štátneho dozoru, fyzickými  a právnickými osobami

 

 • výchova k zdraviu je výchova k zdravému životnému štýlu obyvateľstva, najmä však v populácii mladej generácie, a zachovanie kvality zdravia
 • plní úlohy v oblasti vzdelávania, zmeny postojov a návykov v rámci prevencie rizikových faktorov neinfekčných ochorení
 • zabezpečuje zdravotno-výchovné individuálne a hromadné poradenstvo a intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sú zamerané na podporu zdravia a projektov v rámci plnenia úloh v oblasti výchovy k zdraviu
 • vykonáva činnosť v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia (základná poradňa zdravia a nadstavbové poradne), pozitívne ovplyvňuje výskyt rizikových faktorov súčasného spôsobu života akým sú nezdravá výživa, fajčenie, nedostatok pohybovej aktivity v  poradni zdravej výživy, v poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity a v poradni na odvykanie od fajčenia
 • monitoruje a analyzuje výsledky postojov a názorov, najmä v populácii mladej generácie, vo vzťahu k vlastnému zdraviu a vyhodnocuje trendy vybraných ukazovateľov zdravia vo vzťahu k výskytu civilizačných ochorení
 • prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov zabezpečuje všeobecnú informovanosť obyvateľstva k témam o zdraví podľa vyhlasovaných Svetových dní WHO

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím