Náplň oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.

Pracovná náplň oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia (HŽPaZ)  v územnom obvode RÚVZ so sídlom v Poprade (okresy Poprad, Kežmarok a Levoča):

 • posudzovanie  návrhov územnoplánovacích dokumentácií, návrhov na územné a kolaudačné konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, na určenie osobitného režimu území z hľadiska ochrany zdravia,
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a  schvaľovanie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu (najmä prevádzky ubytovacích zariadení vrátane zariadení cestovného ruchu, zariadení starostlivosti o ľudské telo, telovýchovných zariadení a športových zariadení, zariadení sociálnych služieb, prírodných a umelých kúpalísk),
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebných služieb, krematórií a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov (zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve),
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
 • vypracovávanie rozhodnutí  o  výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania,
 • posudzovanie  možného vplyvu obytného prostredia a prostredia s dlhodobým pobytom osôb na zdravie z hľadiska zdravotne významných faktorov (ovzdušie, hluk, denné osvetlenie, preslnenie),
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia v oblasti odboru hygieny životného prostredia a zdravia,
 • zabezpečovanie odberu vzoriek v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávanie ich odborného posúdenia (pitná voda, voda na kúpanie, kvalita vnútorného ovzdušia, stery) odbornými pracovníkmi HŽPaZ,
 • zabezpečovanie monitoringu kvality pitnej vody  na spotrebiskách verejných vodovodov,
 • kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prevádzkach podliehajúcich dozoru oddelenia HŽPaZ,
 • zabezpečenie preskúšania odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,
 • vedenie registrov osvedčení o odbornej spôsobilosti  a ich zverejňovanie na webovom sídle RÚVZ so sídlom v Poprade,
 • plnenie úloh na národných programoch a projektoch,
 • poskytovanie odborných konzultácií a  poradenskej činnosti, informovanie verejnosti v otázkach environmentálneho zdravia,
 • vedenie praxe v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania odborných pracovníkov (študentov a absolventov lekárskych fakúlt, fakúlt verejného zdravotníctva),
 • zabezpečovanie ochrany verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí,
 • zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a iných poškodení zdravia súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobom života na zdravie,
 • podieľanie sa na zdravotnej výchove obyvateľov najmä v súvislosti so životným prostredím a životným štýlom ako determinantov zdravia a v oblasti osvojovania si návykov s cieľom ochrany zdravia (zverejňovanie a distribúcia edukačných materiálov, prezentácie v médiách, konzultácie).

 

Novinky a aktuality oddelenia

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím