Opatrenie ÚVZ SR : prevádzky a hromadné podujatia (OLP/7845/2020)

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

Číslo: OLP/7845/2020
Bratislava, 01.10.2020
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020, ktoré týmto mení nasledovne:

V bode C sa vypúšťa táto veta

„Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020.“

a nahrádza sa touto vetou:

„Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020.“

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1.10.2020 od 09:00.

O d ô v o d n e n i e

Uvedeným opatrením sa z dôvodu právnej istoty opravuje identifikácia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré bolo opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 zrušené.

 
 
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím