Opatrenie ÚVZ SR : zamestnávateľ (OLP/6911/2020)

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

Číslo: OLP/6911/2020
Bratislava, 28.08.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. h) a § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia:

S účinnosťou od 01. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. nariaďuje nasledovné:

  • prevádzkovateľ musí pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky od pracovníkov v pracovnoprávnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere (napr. SZČO) požadovať preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní, vyplývajúcej tejto osobe z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 v znení neskorších opatrení. Pokiaľ sa táto osoba nie je schopná uvedeným preukázať, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a to najmä v priestoroch prevádzok, po návrate zamestnancov z pobytu v zahraničí, pristúpil k prijatiu tohto opatrenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prízvukuje, že toto opatrenie predpokladá preukázanie splnenia povinností uložených fyzickým osobám podľa opatrenia OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020, teda preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní, po návrate z tzv. rizikových krajín, alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej podotýka, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla. Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď. Predpokladá sa, že prevádzkovateľ vyvinie všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či pracovníkovi takáto povinnosť v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vznikla. 3

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím