Osobný úrad

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúce so štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov úradu.

Činnosť osobného úradu

Osobný úrad zabezpečuje najmä:

  • evidenciu o obsadených a voľných pracovných miestach, plánovanie a koordináciu obsadzovania voľných pracovných pozícií vo väzbe na plnenie rozpisu plánovaného počtu zamestnancov,
  • plnenie úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest alebo s obsadzovaním voľných pracovných miest; komplexnú prípravu a zabezpečovanie procesu výberových konaní,
  • komplexnú osobnú agendu zamestnancov, vedenie osobných spisov, spracúvanie podkladov k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku, poskytovanie pracovného voľna z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci a iných úkonov,
  • agendu miezd,
  • vypracúvanie rozborov, analýz a štatistik týkajúcich sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, vzdelávania podľa potreby zamestnávateľa, MZ SR, ÚVZ SR, Národného centra zdravotníckych informácií  a štatistiky,
  • poradenstvo a spoluprácu pre ostatné oddelenia pri vypracovávaní opisov činností štátnozamestnaneckých miest, pracovných náplní zamestnancov, pri príprave a predkladaní návrhov platových náležitostí zamestnancom úradu,
  • evidenciu, prípravu a účasť na tvorbe služobných a vnútorných predpisov úradu.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím