Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto A.P. safety Poprad (PP 1350/2/2021/EPI/SEM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 1350/2/2021/EPI/SEM
Poprad, 22.03.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti A.P. safety, s.r.o., Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47507969 zo dňa 09.03.2021, prijatej dňa 09.03.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: A.P. safety, s.r.o., Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47507969, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Konateľ: Peter Arnoul, trvale bytom Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Konateľ: Ing. Jana Arnoulová, trvale bytom Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Konateľ: Alexander Šafran, trvale bytom 17.novembra 621/80, 083 01 Sabinov, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-47507969-A0002: Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe žiadosti A.P. safety, s.r.o., Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47507969 zo dňa 09.03.2021, prijatej dňa 09.03.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad bola vykonaná obhliadka navrhovaného mobilného odberného miesta.  

Pri obhliadke odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zistené, že pre testovanie je zabezpečený priestor v polyfunkčnom objekte, ktorý bude celý využívaný na prevádzku MOM. Testovanie bude vykonávané z exteriéru, vyčlenené sú tri okná – na registráciu, odber a vydávanie výsledkov testovaných osôb. Jednosmerný pohyb testovaných osôb je zabezpečený. Priestor na čakanie po odbere je riešený v exteriéri. Personál má k dispozícii dennú miestnosť s kuchynkou na prvom poschodí a zariadenie na osobnú hygienu, delené podľa pohlavia. Dočasné skladovanie nebezpečného odpadu bude v uzavretom priestore v objekte MOM. Odpad bude likvidovaný prostredníctvom oprávnenej firmy na likvidáciu.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • A.P. safety, s.r.o., Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Prešovský samosprávny kraj
  • Mestský úrad Poprad
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 22.03.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím