Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Poprad (PP 4535/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 4535/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 09.11.2020
 

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Interklinik PP s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 51750970 zo dňa 26.10.2020 prijatej dňa 26.10.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na výkon a odbery antigénových testov, Aquapark Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Parcela registra „C“ s parc.č. 288/7 v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.) takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Interklinik PP s.r.o., IČO: 51750970, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

So sídlom: Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Štatutárny orgán:

Konateľ MUDr. Tomáš Stern, trvale bytom Laurinská 211/10, 81101 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika

Konateľ Ing. Richard Pichoňský, trvale bytom Orechová 2366/68, 06601 Humenné, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutiaprevádzkovaťzdravotnícke zariadenie:

45-51750970-A001:Mobilné odberové miestona výkon aodbery antigénových testov

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta:Aquapark Poprad. Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Parcela registra „C“ s parc.č. 288/7

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Interklinik PP s.r.o., Športová 1397/1, 058 01Poprad, IČO: 51750970 zo dňa 26.10.2020, prijatej 26.10.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na výkon a odbery antigénových testov (ďalej len MOM), Aquapark Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Parcela registra „C“ s parc.č. 288/7 v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade dňa 09.11.2020 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta Aquapark Poprad. Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Parcela registra „C“ s parc.č. 288/7.

Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory MOM sa nachádzajú pri Aquaparku Poprad, Športová č. 1397/1 v Poprade na parkovisku pri Aquaparku. Ide o system „drive-through“, odber priamo z auta pod prístreškom zo samostatného kontajnera s pripojením na elekrické vedenie. K dispozícii je zázemie pozostávajúce z miestnosti prípravy materiálu s umývadlom a chladničkou, šatne, zariadenia na osobnú hygienu.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

Poučenie

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Interklinik PP s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Mesto Poprad
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 09.11.2020

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím