Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Tatranská Lomnica (PP 875/4/2021/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 875/4/2021/EPI/DPM
Poprad, 15.03.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Interklinik PP s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 51750970 zo dňa 02.02.2021 prijatej dňa 02.02.2021 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta MOM na testovanie Ag COVID Tatranská Lomnica 11140, 059 60 Vysoké Tatry (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Interklinik PP s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 51750970, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

            Štatutárny zástupca:

Konateľ:  MUDr. Tomáš Stern, trvale bytom Laurinská 211/10, 81101 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika

Konateľ: Ing. Richard Pichoňský, trvale bytom Orechová 2366/68, 06601 Humenné, Slovenská republika

ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 26.01.2021 rozhodnutím číslo PP875/2/2021/EPI/DPM, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.01.2021

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Dňa 02.02.2021 žiadateľ požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 45–51750970-A0005 s miestom prevádzkovania: Tatranská Lomnica 11140, 059 60 Vysoké Tatry

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.

Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolania podľa § 19 zák. č. 578/2004 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je to vyššie uvedené.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  •  Interklinik PP s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad
  •  Daňový úrad Poprad
  •  Štatistický úrad Slovenskej republiky
  •  Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  •  Mestský úrad Vysoké Tatry
  •  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  •  Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  •  Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  •  Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 15.03.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím