Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Národný ústav Vyšné Hágy (PP 5276/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 5276/2020/EPI/DPM
Poprad, 20.11.2020
 

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1, IČO: 00227811 zo dňa 18.11.2020 prijatej dňa 19.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na adrese Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1 (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1, IČO: 00227811, právna forma: Príspevková organizácia

Štatutárny orgán:

štatutárny zástupca: Ing. Jozef Poráč, MPH, trvale bytom Popradská 700/24, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika

štatutárny zástupca: MUDr. Alena Gallová, MBA, trvale bytom 122, 05936 Mengusovce, Slovenská republika

štatutárny zástupca:  Ing. Agáta Jenčová, trvale bytom Tatranská 725/15, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45–00227811-A0001  : Mobilné odberové miesto

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy 1, 059 84 Vysoké Tatry

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.        

Odôvodnenie

            Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1, IČO: 00227811 zo dňa 18.11.2020 prijatej dňa 19.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na adrese Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1 v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade dňa 19.11.2020 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1 pri hlavnom vstupe do budovy.

Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory MOM sa nachádzajú pri hlavnom vstupe do budovy Národného ústavu. K dispozícii je odberové okienkona administratívu s vybudovaným prístreškom. Odber sa vykonáva v exteriéri. K dispozícii je samostatná miestnosť pre čisté OOPP a pomôcky s prívodom teplej a studenej vody. Dekontaminácia sa vykonáva v exteriéri, vyzliekanie v miestnosti administratívy. K dispozícii je vyčlenené zariadenie na osobnú hygienu vo vestibule Národného ústavu.  Odbery budú vykonávať zdravotnícki pracovníci, vyšetrovanie PCR sa vykonáva vo vlastnom laboratóriu. Nebezpečný odpad sa zhromažďuje do vyhradených nádob a odvoz je zabezpečený oprávnenou firmou na likvidáciu. Bol predložený prevádzkový poriadok MOM, ktorý je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou.  

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy 1
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Mesto Poprad
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 20.11.2020

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím