Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica AGEL Levoča (LE 2909/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: LE 2909/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 05.10.2020
 

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „RÚVZ Poprad“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol

t a k t o:

žiadosti organizácie Nemocnica Agel Levoča a.s., IČO: 36594849 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 30.9.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch

žiadateľovi

Nemocnica Agel Levoča a.s.
IČO 36594849, právna forma: Akciová spoločnosť,
so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 05401 Levoča, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
predstavenstvo MUDr. Ján Slávik, MBA, trvale bytom Košická 359/214, 04431 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská republika,
predstavenstvo Ing. Michal Pišoja, MPH, trvale bytom Staré Grunty 3571/262, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika,
predstavenstvo Miroslav Čurilla, trvale bytom Okružná ulica 1476/5, 05401 Levoča, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-36594849-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Probstnerova cesta 2/3082, 05401 Levoča

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 30.9.2020, ktorý bol RÚVZ Poprad doručený dňa 2.10.2020, požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča.

Podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak

 1. má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 2. priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
 3. je bezúhonná,
 4. žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len "krízová situácia") v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARSCoV- 2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "z dôvodu ochorenia COVID-19").

Žiadateľ k žiadosti predložil doklad preukazujúci užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, rozhodnutie RÚVZ Poprad o návrhu na uvedenie priestorov mobilného odberového miesta do prevádzky, výpis z registra trestov. Žiadosť žiadateľa bola podaná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch, RÚVZ PP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
 • Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Levoča, Ružová 1, 054 21 Levoča
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
 • Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím