Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica Kežmarok (KK 2044/1/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: KK 2044/1/EPI/DPM
Poprad, 10.07.2020
 

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „RÚVZ Poprad“), ako orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z."), rozhodol t a k t o: RÚVZ Poprad v súlade s ust. § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

IČO 37886436, právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

so sídlom Huncovská 1788/42, 06001 Kežmarok, Slovenská republika,

štatutárny orgán:

riaditeľ Ing. Viktor Halíř, trvale bytom Ulica Jula Horvátha 928/90, 96701 Kremnica, Slovenská republika,

nariaďuje vytvoriť zdravotnícke zariadenie:

45-37886436-A0001: mobilné odberové miesto

s miestom prevádzkovania Huncovská 1788/42, 06001 Kežmarok

Toto rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje vytvoriť mobilné odberové miesto, nahrádza v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového podľa ust. § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z.

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Poskytovateľ je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia tohoto rozhodnutia.

ODÔVODNENIE

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, držiteľovi povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice alebo držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta podľa osobitného predpisu. Rozhodnutie nahrádza povolenie podľa odseku 3 písm. ab). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia.

Rozhodnutie sa považuje za doručené v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.“

Poskytovateľ je prevádzkovateľom všeobecnej nemocnice, špecializovanej nemocnice, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného Prešovským samosprávnym krajom dňa 27.3.2019 pod č. 04554/2019/OZ-CIZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.3.2019.

Podľa § 6 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie podľa odseku 8 rozhodnutím zruší, ak pominuli dôvody na jeho vydanie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“

Na základe vyššie uvedeného RÚVZ Poprad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručuje sa:

  • Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 06001 Kežmarok

Rozhodnutie dostanú:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
  • Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
  • Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 06001 Kežmarok
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
  • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  • Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Kežmarok, Huncovská 1, 060 26 Kežmarok
  • Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím