Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica Poprad (PP 1698/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 1698/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 12.06.2020
 

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „RÚVZ PP“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch rozhodol takto:

Žiadateľovi

Nemocnica Poprad, a.s.
IČO 36513458, právna forma: Akciová spoločnosť,
so sídlom Banícka 803/28, 05845 Poprad, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
člen predstavenstva MUDr. Ladislav Slobodník, MBA, trvale bytom Kukučínova 3379/20, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika,
člen predstavenstva Ing. Mária Turjaníková, trvale bytom Tatranská Lomnica 138, 05960 Vysoké Tatry, Slovenská republika,
člen predstavenstva MUDr. Anton Hanušín, trvale bytom Hitschova 5017/7, 05801 Poprad, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-36513458-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania parkovisko pred nemocnicou, Banícka 803/28, 05801 Poprad

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 10.6.2020, ktorý bol RÚVZ PP doručený dňa 12.6.2020, požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania na parc. č. 2622/15 okres Poprad, obec Poprad, k.ú. Poprad vedená na LV č.2936.

Podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak

 • má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 • priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
 • je bezúhonná,
 • žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len "krízová situácia")v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "z dôvodu ochorenia COVID-19").

Žiadateľ k žiadosti predložil doklad preukazujúci užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, rozhodnutie RÚVZ PP o návrhu na uvedenie priestorov mobilného odberového miesta do prevádzky, výpis z registra trestov. Žiadosť žiadateľa bola podaná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory MOM sa nachádzajú na ul. Banícka 803/28, 058 45 Poprad na parkovisku pred detskou ambulantnou časťou Nemocnice Poprad. Pozostáva z mobilného kontajnera, nenapojeného na verejné inžinierske siete. Osvetlenie a vetranie riešené prirodzene oknami. K dispozícii sú dve chladničky a germicídny žiarič.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch, RÚVZ PP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

 

Doručuje sa:

 • Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 05845 Poprad

Rozhodnutie dostanú:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
 • Daňový úrad Prešov - pobočka Poprad, Štefánikova 13, 058 01 Poprad
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 05842 Poprad
 • Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím