Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Dravce (LE 1112/2/2021/EPI/VK)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: LE 1112/2/2021/EPI/VK
Poprad, 18.02.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti   Obce Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce, IČO: 00329045 zo dňa 15.02.2021, prijatej dňa 15.02.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Kultúrny dom, Dravce 32, 053 14 Dravce (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Obec Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce, IČO: 00329045, právna forma: obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Štatutárny orgán:

Starosta: Peter Faltin, Dravce 130 , Dravce 053 14, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-00329045-A0001: Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Kultúrny dom, Dravce 32, 053 14 Dravce

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe žiadosti Obce Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce, IČO: 00329045 zo dňa 15.02.2021, prijatej dňa 15.02.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Kultúrny dom, Dravce 32, 053 14 Dravce v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade dňa 17.02.2021 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta pre zabezpečenie testovania obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19  Kultúrny dom, Dravce 32, 053 14 Dravce.

Pri obhliadke odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zistené, že pre registráciu a testovanie je zabezpečený objekt kultúrneho domu. V interiéri na prízemí je zabezpečená jednosmernosť pohybu testovaných osôb. Registrácia sa vykonáva na chodbe pred odberom. Na odbery je vyčlenená malá zasadacia miestnosť, disponuje umývadlom. Priestor na čakanie po odbere a výdaj výsledkov bude v samostatnej miestnosti, príp. v exteriéri. Priestor na prezliekanie je vyčlenený na poschodí kultúrneho domu vo veľkej zasadačke, na zdravotnícky materiál je vyčlenený sklad. Dekontaminácia sa bude vykonávať po ukončení odberov v odberovej miestnosti. Personál má k dispozícii zariadenia na osobnú hygienu delené podľa pohlavia na prízemí aj na poschodí. Všetky priestory sú odvetrané prirodzene. Nebezpečný odpad bude likvidovaný zmluvne prostredníctvom oprávnenej firmy.  

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Obec Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce  
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Obecný úrad Dravce
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 18.02.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím