Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Dúbrava (LE 1017/2/2021/EPI/SEM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: LE 1017/2/2021/EPI/SEM
Poprad, 05.02.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti   Obce Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce, IČO: 00329053 zo dňa 04.02.2021, prijatej dňa 04.02.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce, IČO: 00329053, právna forma: obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Štatutárny orgán:

Starosta: Ondrej Hovančík, Dúbrava 95, Beharovce 053 05, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-00329053-A0001: Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe žiadosti Obce Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce, IČO: 00329053 zo dňa 04.02.2021, prijatej dňa 04.02.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce bola vykonaná obhliadka navrhovaného Mobilného odberného miesta pre zabezpečenie testovania obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19 Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce.  

Pri obhliadke odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zistené, že priestory MOM sa nachádzajú v budove Obecného úradu v obci Dúbrava. Pre registráciu je vyčlenený priestor - chodba pred vstupom do miestnosti na testovanie, testovanie je v miestnosti – sála obecného úradu, čakanie po odbere a výdaj výsledkov je zabezpečené vo vyčlenenom priestore sály, kde budú umiestnené stoličky v rozostupe 2m. V interiéri je zabezpečená jednosmernosť pohybu testovaných osôb. Riešený je priestor na prezliekanie a dekontamináciu pracovníkov. Personál má k dispozícii zariadenie na osobnú hygienu. Nebezpečný odpad sa bude zhromažďovať do vyhradených nádob a odvoz bude zabezpečený oprávnenou firmou na likvidáciu.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Obecný úrad Dúbrava
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 05.02.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím