Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Jánovce (EPI/2022/3282-2/6402)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: EPI/2022/3282-2/6402
Poprad, 20.06.2022

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Obce Jánovce, č. 248, 059 13 Jánovce, IČO: 00326259 zo dňa 15.06.2022, prijatej dňa 25.04.2022 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Kultúrny dom, č.199, 059 13 Jánovce (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a a § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

     Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti: Obec Jánovce, č. 248, 059 13 Jánovce, IČO: 00326259, právna forma: obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
     Štatutárny orgán:
Starosta: Jozef Kacvinský, č.63, 059 13 Jánovce, Slovenská republika
                 
    ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 21.01.2021 rozhodnutím číslo PP 822/2/2021/EPI/DPM, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2021


Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie: Dňa 25.04.2022 žiadateľ požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 45-00326259-A0001 s miestom prevádzkovania: Kultúrny dom, č.199, 059 13 Jánovce
     Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.
     Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.
     Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia.
     Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolania podľa § 19 zák. č. 578/2004 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je to vyššie uvedené.
     Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.
     Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

Popis konania / Účastníci konania: Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
     Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. 
     Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.
     Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Daňový úrad Prešov - pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad
  • UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 20 Bratislava
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 01 Bratislava
  • Prešovský samospávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 821 08 Bratislava
  • Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 812 62 Bratislava
  • Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 841 05 Bratislava 45

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 20.06.2022

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím