Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Štôla (PP 2458/2/2022/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 2458/2/2022/EPI/DPM
Poprad, 27.04.2022

Rozhodnutie

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Obce Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla, IČO: 00 691 836 zo dňa 25.03.2022, prijatej dňa 25.03.2022 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Vstupná hala Obecného úradu, Štôla č. 29, 059 37 Štôla (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a a § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti: Obec Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla, IČO: 00 691 836, právna forma: obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Štatutárny orgán:

Starosta: Martin Hajko, Štôla č. 31, 059 37 Štôla, Slovenská republika

ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.01.2021 rozhodnutím číslo PP 852/2/2021/EPI/MRM, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2021

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Dňa 25.03.2022 žiadateľ požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 45-00691836-A0001 s miestom prevádzkovania: Vstupná hala Obecného úradu, Štôla č. 29, 059 37 Štôla

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.

Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolania podľa § 19 zák. č. 578/2004 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je to vyššie uvedené.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.  

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Obec Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla
  • RÚVZ  Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Prešovský samosprávny kraj

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 27.04.2022

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím