Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Obecný úrad Ždiar (PP 6436/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 6436/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 11.12.2020
 

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Obce Ždiar, IČO: 00326780 zo dňa 07. 12. 2020, prijatej dňa 08. 12. 2020  ako zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou, Ždiar 255 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID – Objekt, Ždiar 202,  kde pôvodne sídlil Obecný úrad (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a z dôvodu testovania Ag COVID-19 žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagógov a zamestnancov školy za účelom obnovy vyučovania v Základnej škole v piatom až deviatom ročníku, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z. , v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Obec Ždiar, IČO: 00326780, okres Poprad, právna forma: právnická osoba, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Ždiar 255

Štatutárny orgán:

Starosta  Obce Ždiar, Ing. Pavel Bekeš, Ždiar 103, Ždiar 05955          

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-00326780-A0001: Mobilné odberové miesto

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Bývalé sídlo obecného úradu, 202, 059 55 Ždiar

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe žiadosti Obce Ždiar zo dňa 07. 12. 2020, prijatej dňa 08. 12.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie Mobilného odberového miesta - Budova v obci Ždiar 202 – bývalý objekt Obecného úradu v obci Ždiari za účelom testovania Ag COVID-19  žiakov, pedagógov, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy z dôvodu obnovy vyučovania na základnej škole v piatom až deviatom ročníku bola vykonaná dňa 08. 12. 2020 obhliadka navrhovaného Mobilného odberného miesta.  

Pri obhliadke odborným zamestnancom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zistené, že pre zabezpečenie testovania sú k dispozícii funkčne členené priestory (6 miestností), prevádzkovo členené tak, aby nedochádzalo ku kríženiu čakateľov na testovanie s testovanými osobami. Zdravotnícky personál má samostatnú miestnosť určenú na prezliekanie do OOPP a uloženie osobných vecí. Personálne zabezpečenie je v súlade s požiadavkami uvedenými v Manuále pre zriaďovateľov a prevádzkovateľov škôl. Po ukončení testovania vo vyčlenenej miestnosti v zadnom trakte objektu je priestor pre likvidáciu biologického odpadu a použitých OOPP.

Objekt je napojený na verejný vododvod, zriaďovateľ zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov v jednotlivých úsekoch prevádzky, priestory budú vetrateľné, do zariadení na osobnú hygienu je zabezpečená dodávka aj teplej vody. Príchod testovaných osôb do areálu objektu  bude regulovaný tak, aby boli dodržané rozostupy 2 m.

Zriaďovateľ predložil vypracovaný prevádzkový poriadok v zmyle pokynov vyššie uvedeného manuálu pr ezrai´dovateľov a prevádzkovateľov škôl.

Zriaďovateľ svoju žiadosť odôvodňuje rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/18259:3-A1810 zo dňa 04. 12. 2020 s účinnosťou od 07. 12. 2020 podľa ktorého sa obnovuje vyučovanie  v základnej škole v piatom až deviatom ročníku splnením podmienky v uznesení Vlády SR č. 760 zo 04. 12. 2020 a vyhlášky UVZ SR č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do školy.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • LEK-NO, s.r.o., Štefánikova 1090/82, 029 01 Námestovo
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Obecný úrad Ždiar
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 11.12.2020

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím