Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto PRO - STAFF Svit (PP 874/2/2021/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 874/2/2021/EPI/DPM
Poprad, 26.01.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Agentúra PRO - STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36724068 zo dňa 19.01.2021 prijatej dňa 19.01.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta MOM na testovanie Ag COVID Štefánikova 1, 059 21 Svit (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Agentúra PRO - STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36724068, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

            Štatutárny zástupca:

Konateľ: Ing. Karol Kacvinský, trvale bytom Danišovce 95, 05322 Odorín, Slovenská republika

Konateľ: Mgr. Cyril Černák, trvale bytom J. Matušku 2/2303, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Konateľ: Mgr. Róbert Černák, trvale bytom J. Matušku 2/2303, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45–36724068-A0001: Mobilné odberové miesto

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Štefánikova 1, 059 21 Svit

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Agentúra PRO - STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36724068 zo dňa 19.01.2021 prijatej dňa 19.01.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta MOM na testovanie Ag COVID Štefánikova 1, 059 21 Svit v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade dňa 20.01.2021 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta pre zabezpečenie testovania obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19 Štefánikova 1, 059 21 Svit.

Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že administrácia a odbery budú vykonávané cez okno zo zrkadlovej sály bývalého Prioru v exteriéri. Jednosmerný pohyb testovaných osôb je zabezpečený. Priestor na čakanie po odbere je vyčlenený v exteriéri na parkovisku. Priestor  na prezliekanie a dekontamináciu pracovníkov je riešený v šatni v interiéri objektu a zariadenia na osobnú hygienu pre personál delené podľa pohlavia sú zabezpečené. Nebezpečný odpad sa bude zhromažďovať v samostatnom kontajneri do vyhradených nádob a odvoz je zabezpečený oprávnenou firmou na likvidáciu.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Agentúra PRO STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Mestský úrad Svit
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 26.01.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím