Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SANA Spišská Belá (PP 6763/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 6763/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 14.12.2020
 

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadostiSANA s.r.o., Námestie M.Pavla 38, 054 01 Levoča, IČO: 36181188 zo dňa 30. 11. 2020, prijatej dňa 08. 12. 2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID externé z karavanu – Petzvalova 272, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: S A N A s.r.o., Námestie M.Pavla 38, 054 01 Levoča, IČO: 36181188, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Konatelia: MUDr. Zuzana Koščová, J.Francisciho 14, Levoča 054 01, Slovenská republika

                 MUDr. Karina Hosová, Námestie Majstra Pavla 38/38, Levoča 054 01, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-36181188-A0001: Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá (exteriér z karavanu)

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe žiadosti SANA s.r.o., Námestie M.Pavla 38, 054 01 Levoča, IČO: 36181188 zo dňa 30. 11. 2020, prijatej dňa 08. 12. 2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID externé z karavanu – Petzvalova 272, 059 01 Spišská Belá bola vykonaná dňa 11. 12. 2020 obhliadka navrhovaného Mobilného odberného miesta.  

Pri obhliadke odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zistené, že pre zabezpečenie testovania je zabezpečená mobilná odberová jednotka – karavan. Karavan bude umiestnený na voľnej ploche pri Mestskom úrade Spišská Belá. Príchod ku karavanu je zabezpečený vytýčením zábran, východ je po schodisku. Odbery budú vykonávané pri vstupe do karavanu, registrácia z okienka spolujazdca. Výsledky budú vydávané v priestore čakania po odbvere na opačnej strane karavanu z okienka vodiča. Priestor na prezliekanie a dekontamináciu je vyhradený v predsieni zariadenia na osobnú hygienu v blízkosti karavanu. K dispozícii sú zariadenia na osobnú hygienu personálu delené podľa pohlavia v blízkosti karavanu.

Odberové miesto je napojené elektrickým káblom na elektrickú sieť Mestského úradu. Odpad bude likvidovaný prostredníctvom oprávnenej osoby.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

 

Doručí sa

  • SANA s.r.o., Námestie M.Pavla 38, 054 01 Levoča
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Mestský úrad Spišská Belá
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 14.12.2020

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím