Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Sanatórium Tatranská Kotlina (PP 4879/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 4535/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 09.11.2020

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry, IČO: 36167991 zo dňa 13.11.2020 prijatej dňa 13.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, budova Kasíno, Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry, IČO: 36167991, právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Štatutárny orgán: Mgr. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, trvale bytom č.65, 08642 Hertník, Slovenská republika – riaditeľ n.o.

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

 

45 – 36167991-A0001  : Mobilné odberové miesto

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: budova Kasíno, Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.        

Odôvodnenie

            Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry, IČO: 36167991 zo dňa 13.11.2020 prijatej dňa 13.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, budova Kasíno, Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade dňa 13.11.2020 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta budova Kasíno, Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry.

Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory MOM sa nachádza v budove Kasíno č.9. Všetky vstupy na MOM sú označené, sú označené dvojmetrové vzdialenosti medzi testovanými. Odbery sa vykonávajú vo vstupnej chodbe. Vľavo je vyhradená miestnosť na analýzu odberov, vpravo je miestnosť pre administratívu. V odberovej a analýzovej miestnosti sa nachádza umývadlo, dezinfikovateľné stoly a je vetrateľná. Je pri nej vyčlenená samostatná denná miestnosť personálu. MOM poskytuje antigénové a PCR testy pre pacientov sanatória, ktorí na výsledok PCR testu čakajú v tzv. karanténe – v budove Poľana č.8, každý v samostatnej izbe. Záujemcovia o antigénne testy na výsledok čakajú vo dvore za budovou Kasíno č.9, v prípade nepriaznivého počasia vo vyhradenej chodbe budovy Kasíno č.9.  

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Sanatórium Tatranská Kotlina n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry,
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie,
  • Daňový úrad Poprad,
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky,
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou,
  • Mesto Poprad,
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.,
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
  • Národné centrum zdravotníckych informácií.

Zverejnené na www.ruvpp.sk dňa 13.11.2020

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím