Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Sanatórium Tatranská Polianka (PP 4969/2/2020/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 4969/2/2020/EPI/DPM
Poprad, 16.11.2020
 

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 37 886 304 zo dňa 13.11.2020 prijatej dňa 13.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v Sanatóriu Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka, Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 37886304, právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Štatutárny orgán: MUDr. Eleonóra Kovalčíková, MPH, trvale bytom Dr. Daniela Fischera 854/10, 06001 Kežmarok,  Slovenská republika – riaditeľ n.o.

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45–37886304-A0001  : Mobilné odberové miesto

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry.

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.        

Odôvodnenie

            Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, a na základe žiadosti Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 37 886 304 zo dňa 13.11.2020 prijatej dňa 13.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v Sanatóriu Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka, Tatranská Polianka, 062 01 Vysoké Tatry v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, bola odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade dňa 16.11.2020 vykonaná ohliadka priestorov mobilného odberového miesta Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka, 062 01 Vysoké Tatry.

Na základe ohliadky priestorov MOM a predloženej dokumentácie bolo zistené, že priestory MOM sa nachádzajú v hlavnej budove časť LEONARDO v spoločensko-kultúrnej miestnosti o výmere cca 120 m2. Priestor v miestnosti bude rozdelený paravánom tak, že čakajúci budú vstupovať jednými dverami a po odbere odchádzať druhými dverami. Paravánom vznikne oddelený priestor odberu + vyhodnotenia testov a administratívnej časti MOM. Priestor na čakanie je vyčlenený v exteriéri aj interiéri objektu. Odbery budú vykonávať zamestnanci zariadenia, ktorí majú k dispozícii šatňu. Objekt je napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Nebezpečný odpad sa zhromažďuje do vyhradených nádob a odvoz je zabezpečený oprávnenou firmou na likvidáciu. Bol predložený prevádzkový poriadok MOM, ktorý je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou.  

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka, 062 01 Vysoké Tatry,
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Mesto Poprad
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 16.11.2020

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím