Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ÚVTOS Levoča (LE 864/4/2021/EPI/DPM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: LE 864/4/2021/EPI/DPM
Poprad, 15.03.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti organizácie Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 01 Levoča, IČO: 00738425 zo dňa 28. 01. 2021, prijatej dňa 28. 01. 2021 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Ústav na výkon trestu odňatia slobody, M.R.Štefánika 10, 054 01 Levoča (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 01 Levoča, IČO: 00738425, právna forma: rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Riaditeľ: plk. Mgr. Maroš Dublan, Czauczika 3, Levoča 054 01, Slovenská republika

ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.01.2021 rozhodnutím číslo LE864/2/2021/EPI/DPM, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2021

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Dňa 28.01.2021 žiadateľ požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 45-00738425-A0001 s miestom prevádzkovania: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, M.R.Štefánika 10, 054 01 Levoča

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.

Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolania podľa § 19 zák. č. 578/2004 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je to vyššie uvedené.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.  

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  •  Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 01 Levoča
  •  RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  •  Daňový úrad Poprad
  •  Štatistický úrad Slovenskej republiky
  •  Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  •  Mestský úrad Levoča
  •  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  •  Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  •  Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  •  Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 15.03.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím