Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Spišská Teplica (PP 1044/2/2021/EPI/MIM)

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE

 

Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

 

Číslo: PP 1044/2/2021/EPI/MIM
Poprad, 11.02.2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod č. 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 37876066 zo dňa 09. 02. 2021, prijatej dňa 09. 02. 2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Základná škola s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica (ďalej len „MOM“) v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona  č. 355/2007 Z.z., v spojení s § 11 ods. 5, § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z.z.)  takto

rozhodol:

Žiadateľovi: Základná škola s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica,  IČO: 37876066, právna forma: Rozpočtová organizácia

so sídlom Školská 311/22, 053 34 Spišská Teplica, Slovenská republika

štatutárny orgán: riaditeľ Mgr. Juraj Jarkuliš, trvale bytom Suchoňova 3383/21, 058 01 Poprad, Slovenská republika

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

45-0037876066-A0001: Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: Základná škola s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Poprad.

Odôvodnenie

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 37876066 zo dňa 09. 02. 2021, prijatej dňa 09. 02. 2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na testovanie Ag COVID Základná škola s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica bola dňa 10. 02. 2021 vykonaná obhliadka navrhovaného Mobilného odberného miesta.  

Pri obhliadke odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zistené, že pre zabezpečenie testovania je zabezpečený priestor (100 m²) vo vyčlenenej časti priestrannej chodby (200 m²) na prízemí objektu základnej školy. Priestor je prirodzene vetraný, rozdelený na vstupnú časť pre účely registrácie testovaných osôb, samotné odberové miesto, vzdialené od miesta registrácie cca 5m, bude vybavené pre daný účel. Je zabezpečený samostatný vstup a výstup z odberového miesta, čím je dodržaná jednosmernosť. Certifikáty sa budú testovaným osobám a zákonným zástupcom žiakov cez okno vedľajšej komunikačnej chodby prepojenej s hlavnou chodbou na prízemí. Priestor na prezliekanie a dekontamináciu je vyhradený pre odberový tím v samostatnej miestnosti, sú k dispozícii aj zariadenia na osobnú hygienu, dodávka teplej vody je zabezpečená. Biologický odpad sa bude zhromažďovať vo vyčlenenej nádobe vo vyhradenom priestore a likvidáciu zabezpečí na základe zmluvných vzťahov firma oprávnená na nakladanie s takýmto druhom odpadu.

Odberový tím budú tvoriť 2 osoby so zdravotníckym vzdelaním a 1 administrátor. Ďalších 5 osôb bude dohliadať na dodržiavanie ostatných úkonov súvisiacich s testovaním osôb.

Objednávanie na testovanie bude zabezpečené cez aplikáciu edupage, čo predpokladá časový rozvrh pre testovanie jednotlivých osôb.

Priestory MOM spĺňajú požiadavky stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom č. S08053-2020-OZS zo dňa 01.04.2020 a požiadavky stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá Regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a povoliť prevádzkovanie mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, www.ruvzpp.sk.

P o u č e n i e

Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
 

Doručí sa

  • Základná škola s materskou školou, Školská 311/22, 059 34 Spišská Teplica
  • RÚVZ Poprad, odd. epidemiológie
  • Daňový úrad Poprad
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Úrad pre dohľad  nad zdravotnou starostlivosťou
  • Obecný úrad Spišská Teplica
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Národné centrum zdravotníckych informácií

 

Zverejnené na www.ruvzpp.sk dňa 11.02.2021

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím