Sortiment vyšetrení NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami vyšetruje a posudzuje zdravotnú bezpečnosť týchto výrobkov určených na styk s potravinami resp. pitnou vodou:

 • plastové obalové materiály (PP, PE, PA, PS, PET a kopolyméry)
 • kovové obalové materiály s povrchovou úpravou resp. bez
 • materiály a predmety z papiera, kartónu a lepenky
 • materiály a predmety z gumy a elastomérov
 • materiály a predmety z textílii
 • materiály a predmety zo skla a keramiky
 • materiály a predmety povrchovo upravené rôznymi povrchovými úpravami (náterové hmoty, laky, lepidlá)
 • materiály a predmety z dreva a korku
 • zariadenia na úpravu pitnej vody
 • časti vodovodných rúr a armatúr


Informácie pre žiadateľa 

Záujemca o laboratórne vyšetrenia a posúdenie zdravotnej bezchybnosti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami resp. pitnou vodou musí predložiť:

 • žiadosť o posúdenie zdravotnej bezchybnosti (názov firmy, názov výrobku, výrobca, materiálové zloženie, účel použitia)
 • doložiť materiály potvrdzujúce materiálové zloženie (technické listy, listiny bezpečnostných údajov, PN, prehlásenia výrobcov, výsledky laboratórnych rozborov atď)
 • IČO, DIČ, bankové spojenie
 • výpis z obchod. registra
 • doručiť vzorku (osobne alebo poštou) v požadovanom množstve


Informácie pre výrobcov resp. dovozcov

Hygienické požiadavky

Všetky materiály a predmety určené na styk s potravinami sa podľa čl. 3 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES)  č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami musia vyrábať tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstvách, ktoré by mohli :

 • ohroziť zdravie ľudí
 • spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín
 • spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností

V súlade s týmto článkom sa sleduje mikrobiologická a chemická bezpečnosť sledovaných výrobkov a ich organoleptické vlastnosti.


Vyhlásenie o zhode

Podľa článku 16 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES)  č. 1935/2004 musí byť k materiálom a predmetom určeným na styk s potravinami priložené písomné vyhlásenie o tom, že zodpovedajú predpisom, ktoré sa na ne vzťahujú, pričom musí byť k dispozícii príslušná dokumentácia (laboratórne rozbory), ktorá túto zhodu dokladá.

V súlade s týmto článkom sa vykonávajú inšpekcie - kontrola vyhlásenia o zhode a dostupnosť príslušnej dokumentácie – výsledky laboratórnych rozborov.


Uvádzanie plastových výrobkov na trh 

Plastové materiály a predmety sa môžu uvádzať na trh, iba ak:

 • pri zamýšľanom a predpokladanom použití spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v čl. 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a
 • spĺňajú požiadavky týkajúce sa označovania stanovené v čl. 15 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a
 • spĺňajú požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti stanovené v čl. 17 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a
 • vyrábajú podľa správnych výrobných postupov stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 2023/2006 a
 • spĺňajú požiadavky týkajúce sa zloženia a vyhlásenia o zhode stanovené v kapitolách II, III, a IV tohto nariadenia.


Vyhlásenie o zhode

Pre plastové materiály a predmety musí byť predložené na požiadanie vo všetkých fázach obchodu okrem maloobchodného predaja a podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 (ES) má obsahovať nasledujúce informácie :

 • názov a adresu prevádzkovateľa podniku, ktorý vystavuje vyhlásenie o zhode,
 • názov a adresu prevádzkovateľa podniku, ktorý vyrába alebo dováža plastové materiály a predmety alebo produkty medzistupňov výroby alebo látky určené na výrobu uvedených materiálov a predmetov,
 • názov materiálov, predmetov, produktov medzistupňov výroby alebo látok určených na výrobu uvedených materiálov a predmetov
 • dátum vyhlásenia,
 • potvrdenie, že plastové materiály alebo predmety, produkty medzistupňov výroby alebo látky spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení a v nariadení č. 1935/2004
 • príslušné informácie súvisiace s použitými látkami alebo produktmi ich rozkladu, pre ktoré sú stanovené obmedzenia alebo špecifikácie v prílohách I a II tohto nariadenia, aby prevádzkovatelia podnikov v ďalšej fáze mohli zabezpečiť dodržanie uvedených obmedzení,
 • príslušné informácie súvisiace s látkami, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie z hľadiska potravín, získané na základe experimentálnych údajov alebo teoretických výpočtov úrovne špec. migrácie a prípadne čistoty v súlade so smernicami 2008/60/ES, 95/45/ES a 2008/84/ES, ktoré umožnia používateľovi týchto materiálov alebo predmetov zabezpečiť súlad s príslušnými ustanoveniami EÚ alebo, v prípade ich neexistencie, s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa potravín.                                                                                                
 • Smernice: 2008/60/ES, 95/45/ES a 2008/84/ES sa týkajú prídavných látok do potravín
 • špecifikácie súvisiace s používaním materiálov alebo predmetov, napr.:
  • typ alebo typy potravín, s ktorými majú prichádzať do styku
  • čas a teplotu ošetrenia a skladovania pri styku s potravinami
  • pomer povrchovej plochy prichádzajúcej do styku  s potravinami a objemu, použitý na dosiahnutie súladu materiálu alebo predmetu s predpismi
 • ak sa použije funkčná bariéra vo viacvrstvovom materiáli alebo predmete, potvrdenie, že je výrobok v súlade s požiadavkami čl. 13 ods. 2, 3, 4 alebo čl. 14 ods. 2, 3. 

Vyhlásenie o zhode sa obnovuje, ak vo výrobnom procese nastanú zmeny, ktoré môžu ovplyvniť zmeny migrácií látok alebo ak sú k dispozícii nové vedecké údaje.


Podporná dokumentácia k vyhláseniu o zhode

Výrobca, dovozca alebo distribútor poskytne na požiadanie príslušným orgánom úradnej kontroly dokumentáciu (výsledky laboratórnych rozborov, atesty, certifikáty, výsledky matematického difúzneho modelu alebo iné vedecké dôkazy), ktoré dokazujú zhodu výrobku s právnymi predpismi, ktoré sa na neho vzťahujú.


Uvádzanie keramických výrobkov na trh

Ku keramickým výrobkom musí byť vo všetkých fázach predaja, vrátane maloobchodného predaja predložené vyhlásenie o zhode, ktoré podľa smernice EÚ 2005/31/ES má obsahovať nasledujúce informácie :

 • názov a adresu výrobcu a dovozcu keramického výrobku,
 • názov keramického výrobku,
 • dátum vyhlásenia o zhode,
 • potvrdenie, že keramický výrobok spĺňa požiadavky podľa § 34 a osobitného predpisu (potravinový kódex SR, nariadenie EP a rady č. 1935/2004).

Vyhlásenie o zhode pre keramické výrobky sa obnovuje, ak vo výrobnom procese nastanú zmeny, ktoré môžu ovplyvniť migrácie kadmia a olova.

Výrobca alebo dovozca, ktorý má sídlo v Európskej únii, poskytne na požiadanie príslušným orgánom úradnej kontroly dokumentáciu, ktorá dokazuje, že keramické výrobky spĺňajú najvyššie prípustné množstvá migrácie kadmia a olova ustanovené v § 34 piatej hlavy druhej časti potravinového kódexu SR. Táto dokumentácia musí obsahovať :

 • výsledky laboratórneho stanovenia,
 • podmienky laboratórneho stanovenia,
 • názov a adresu laboratória, ktoré stanovenie vykonalo.


Uvádzanie iných výrobkov na trh

Na trh môžu byť uvedené výrobky len ak spĺňajú požiadavky :

 • pri zamýšľanom a predpokladanom použití spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v čl. 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a
 • spĺňajú požiadavky týkajúce sa označovania stanovené v čl. 15 nariadenia (ES) č.  1935/2004 a
 • spĺňajú požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti stanovené v čl. 17 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a
 • vyrábajú podľa správnych výrobných postupov stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 2023/2006 a
 • je k nim predložené vyhlásenie o zhode (vo všetkých štádiách predaja okrem maloobchodného predaja) a podporná dokumentácia v súlade s čl. 16 nariadenia (ES) č. 1935/2004


Označovanie

Označovanie materiálov a predmetov určených na styk s potravinami musí spĺňať požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS.

K materiálov a predmetom, ktoré pri uvedení na trh nie sú v styku s potravinami sa pripoja :

 • slová „na styk s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich používania napr. kávovar, fľaša na víno, polievková lyžica alebo symbol:

  (tieto informácie však nie sú povinné pre žiadne predmety, ktoré sú  vzhľadom na svoj charakter zjavne určené na styk s potravinami)
 • pokiaľ je potrebné, aj konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri ich  bezpečnom a vhodnom používaní
 • meno alebo obchodný názov a v oboch prípadoch adresa alebo sídlo výrobcu, spracovateľa alebo predajcu zodpovedného za uvádzanie na trh v rámci spoločenstva apríslušné označenie alebo identifikácia, ktoré umožnia vysledovať materiál alebo predmet v súlade s čl. 17
 • požiadavky na označovanie aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov.

Informácie uvedené v písm. a) (slová „na styk s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich používania (napr. kávovar, fľaša na víno, polievková lyžica alebo symbol) však nie sú povinné pre žiadne predmety, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter zjavne určené na styk s potravinami.

Informácie vyžadované podľa odseku 1 musia byť uvedené výrazne, zreteľne čitateľné a nezmazateľné.

Maloobchodný predaj materiálov a predmetov sa zakazuje, pokiaľ informácie uvedené v písm. a), b), a e) :

 • slová „na styk s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich používania (napr. kávovar, fľaša na víno, polievková lyžica alebo symbol)
 • pokiaľ je potrebné, aj konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodrživať pri ich bezpečnom a vhodnom používaní
 • požiadavky na označovanie aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov nie sú uvedené v jazyku, ktorému kupujúci ľahko rozumie.

Vo fáze maloobchodného predaja sa informácie požadované v písm. a) až e) uvádzajú na :

 • materiáli či predmete alebo na jeho obale  alebo
 • na etikete pripevnenej k materiálu či predmetu alebo k jeho obalu alebo
 • oznámení v bezprostrednej blízkosti materiálov či predmetov, ktoré je pre kupujúceho zreteľne viditeľné; pri informáciách uvedených v  písm. c) : meno alebo obchodný názov a v oboch prípadoch adresa alebo sídlo výrobcu, spracovateľa alebo predajcu zodpovedného za uvádzanie na trh v rámci Spoločenstva však táto informácia prichádza do úvahy, iba ak nemôžu byť informácie alebo štítok s nimi z technických dôvodov pripevnené k materiálom alebo predmetom vo výrobe alebo vo fáze predaja.

Vo fázach predaja, okrem maloobchodného predaja, sa informácie požadované v písm. a) až e) uvádzajú na :

 • priložených dokumentoch alebo
 • štítkoch alebo obale alebo
 • materiáli či predmete samotnom.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím