Stručná epidemiologická charakteristika regiónu za rok 2017

Okres Poprad

 • V skupine alimentárnych nákaz bola v roku 2017 chorobnosť na salmonelózu nižšia ako v predchádzajúcom roku. Výskyt ochorení bol sporadický a rodinný. Z pohľadu 10 rokov sa jedná o klesajúci trend výskytu.
 • U dyzentérie bol zaznamenaný vyšší výskyt ako v roku 2016. Zaznamenaných bolo 8 sporadických prípadov.
 • Chorobnosť na iné bakteriálne črevné infekcie bola vyššia ako v predchádzajúcom roku. Jednalo sa o prevažne o enterokolitidu zapríčinenú Clostridium dificille (78% malo nozokomiálny charakter), kampylobakteriálnu enteritídu. U týchto nákaz sa jedná o stúpajúci trend výskytu z pohľadu 10 rokov. Zaznamenané boli aj enteritída vyvolaná enteropatogénnymi E.coli, enteritída zapríčinená Yersínia enterocolitica.
 • Bol hlásený rovnaký výskyt ochorení na vírusové črevné enteritídy v porovnaní s minulým rokom. Výskyt ochorení bol prevažne sporadický, boli zaznamenané 2 epidémie vyvolané norovírusom.
 • Zaznamenali sme 3 epidemické výskyty hnačky prevažne infekčného pôvodu  bez určenia infekčného agensu.
 • Zo skupiny vírusových hepatitíd boli zaznamenané 3 prípady akútnej VHA, z toho 1 rodinný výskyt s 2 ochoreniami, 2 sporadické prípady akútnej VHE. Hlásené boli 4 prípady chronickej VHC.
 • V skupine nákaz preventabilných očkovaním hlásených 13 prípadov čierneho kašľa, 1 prípad parotitídy, 4 prípady pneumokokovej sepsy, 2 prípady pneumokokového zápalu hltana a 1 prípad pneumokokovej otitídy.
 • V skupine respiračných nákaz bol zaznamenaný nižší výskyt varicelly ako v roku 2016. Bolo hlásených 19 ochorení na tuberkulózu. Prebiehalo nariadené očkovanie proti TBC u novorodencov medzi 4. dňom a šiestym týždňom života, žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania v obci Hranovnica.
 • V roku 2017 bolo hlásených 25102 ARO, chorobnosť 81529,7/100000 obyv. a 1943 CHPO, chorobnosť 6310,7/100000 obyv. Najvyššia chorobnosť hlásená v 4.-5. kalendárnom týždni. SARI neboli hlásené.
 • V skupine neuroinfekcií boli hlásené 2 prípady invazívnych meningokokových ochorení,  2 prípady nešpecifikovaného bakteriálneho zápalu mozkových blán.
 • V skupine zoonóz boli zaznamenané 2 prípady kliešťovej encefalitídy, 1 prípad toxoplazmózy, 2 prípady lymeskej choroby a 24 prípadov poranení alebo kontaktov so zvieraťom podozrivým z besnoty.
 • Hlásený výskyt svrabu bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší so 4 epidemickými výskytmi.
 • V skupine iných infekcií bolo hlásených 103 septikémií.
 • Zo sexuálne prenosných ochorení bolo hlásených 5 prípadov syfilisu, 2 prípady kvapavky.
 • Úmrtie na prenosnú chorobu bolo hlásené v 4 prípadoch.

 

Okres Kežmarok

 • U salmonelóz bola chorobnosť nižšia ako v predchádzajúcom roku. Zaznamenaných bolo 7 rodinných výskytov.
 • Výskyt dyzentérie bol vyšší ako v roku 2016. Všetky ochorenia boli sporadické.
 • Chorobnosť na iné bakteriálne črevné infekcie bola vyššia ako v predchádzajúcom roku. Jednalo sa o prevažne o kampylobakteriálnu enteritídu, zaznamenané boli 2 rodinné výskyty.
 • Výskyt ochorení na vírusové črevné enteritídy v porovnaní s minulým rokom bol nižší. Zaznamenaný bol epidemický výskyt norovírusovej enteritídy.
 • V skupine akútnych a chronických hepatitíd nebolo zaznamenané žiadne ochorenie.
 • V skupine nákaz preventabilných očkovaním hlásené 2 prípady čierneho kašľa, 1 prípad parotitídy, 3 prípady pneumokokovej meningitídy, 1 prípad pneumokokovej sepsy, 1 prípad pneumokokovej pneumónie, 1 prípad pneumokokovej otitídy.
 • V skupine respiračných nákaz bol výskyt varicelly nižší ako v roku 2016. Epidemický výskyt hlásený v 6-ich obciach. Bolo hlásených 6 prípadov tuberkulózy. Prebiehalo nariadené očkovanie proti TBC u novorodencov medzi 4. dňom a šiestym týždňom života, žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania v obciach Výborná, Veľká Lomnica a Krížová Ves.
 • V roku 2017 bolo hlásených 24030 ARO, chorobnosť 76127,8 /100000 obyv. a 1964  CHPO, chorobnosť 6222,0 /100000 obyv. Najvyššia chorobnosť bola hlásená v 4. – 5.  kalendárnom týždni. Prípady SARI neboli hlásené.
 • V skupine neuroinfekcií boli hlásené 4 prípady meningokokových invazívnych infekcií, 5 prípadov nešpecifikovaného bakteriálneho zápalu mozgových blán.  
 • V skupine zoonóz bol zaznamenaný 1 prípad stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy, 2 prípady lymeskej choroby, 22 prípadov kontaktu, ohrozenia zvieraťom podozrivým z besnoty.
 • Hlásený výskyt svrabu bol na rovnakej úrovni ako v minulom roku, zaznamenaných 12 epidemických výskytov.
 • iných infekcií bolo hlásených 27 septikémií.
 • Zo sexuálne prenosných ochorení boli hlásené 2 prípady kvapavky a 3 prípady chlamýdiovej infekcie.
 • V roku 2017 bolo hlásené 1 úmrtie na prenosné ochorenie.

 

Okres Levoča

 • Vo výskyte alimentárnych nákaz došlo k nárastu chorobnosti na salmonelózu v porovnaní s minulým rokom, zaznamenané 2 rodinné výskyty a epidémia v zariadení školského stravovania.
 • U dyzentérie bolo zaznamenané 1 ochorenie.
 • Chorobnosť na iné bakteriálne črevné infekcie bola vyššia ako v predchádzajúcom roku, jednalo sa hlavne o kampylobakteriálnu enteritídu.
 • Bol hlásený rovnaký výskyt sporadických ochorení na vírusové črevné enteritídy, ako v predchádzajúcom roku, hlavne vyvolané Rotavírusom.
 • Zo skupiny vírusových hepatitíd boli zaznamenané 2 prípady akútnej VHA. Hlásený bol 1 prípad chronickej VHC.
 • V skupine nákaz preventabilných očkovaním hlásený 1 prípad parotitídy.
 •  Z respiračných nákaz najvyššia chorobnosť na ARO a CHPO bola hlásená v 4.-6. kal. týždni. Prípady SARI neboli hlásené. Chorobnosť na ovčie kiahne bola vyššia ako minulého roku.
 • Neuroinfekcie – neboli hlásené.
 • V skupine zoonóz bol hlásený1 prípad stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy, 17 prípadov lymeskej choroby, 8 prípadov poranenia zvieraťom.
 • U svrabu bol hlásený nižší výskyt ako v roku 2016.
 • iných infekcií bolo hlásených 5 prípadov septikémií.
 • Zo skupiny ochorení prenášaných prevažne pohlavným spôsobom boli hlásené 3 prípady syfilisu a 2 prípady urogenitálnej trichomonózy.
 • Úmrtie na prenosnú chorobu nebolo hlásené.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím