Uhrádzanie správnych poplatkov

RÚVZ Poprad je zriadený zo zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ako orgán špecializovanej štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva je oprávnený vyberať správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Príloha zákona – Sadzobník správnych poplatkov

VIII. časť – Finančná správa a obchodná činnosť
Položka č. 150, písmeno

f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia (podľa § 13 ods. 3 až 5 zák. č. 355/2007 Z. z)

50,00 €

g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia (uvedeného v písm. f)

10,00 €

h) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti   

30,00 €

i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 zák. č. 355/2007 Z. z.  

20,00 €

j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písm. i) 

10,00 €

Správne poplatky je možné uhradiť

  • v hotovosti – v pokladnici RÚVZ v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod,
  • úhradou na pracoviskách Slovenskej pošty,
  • bezhotovostne - ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ÚPVS alebo integrovaného obslužného miesta, správny poplatok je možné zaplatiť prostredníctvom prevádzkovateľa systému, na základe vyhotoveného a zaslaného platobného predpisu; platobný predpis obsahuje všetky údaje, potrebné k úhrade a identifikácii platby,
  • poštovým poukazom uhradeným na pobočke Slovenskej pošty.

RÚVZ Poprad je zapojený do platobného systému e-KOLOK.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

RÚVZ Poprad poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bezodplatne.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím