Usmernenie HH SR : prax pre žiakov a študentov zdravotníckych škôl (SOPZŠČ/7829/112091/2020)

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

Číslo: SOPZŠČ/7829/112091/2020
Bratislava, 12.10.2020

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19.

Zámerom usmernenia je riadenie praktickej výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov vysokých škôl v prirodzených podmienkach praxe.

Zdravotnícki pracovníci sú súčasťou kritickej infraštruktúry, a preto je nevyhnutné umožniť žiakom a študentom končiacich ročníkov absolvovať praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach s tým, že po ukončení štúdia budú ako zdravotnícki pracovníci odborne spôsobilí zabezpečovať a plniť úlohy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Tento dokument sa vydáva s cieľom zabezpečiť praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach pre žiakov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl a študentov končiacich ročníkov príslušných študijných programov vysokých škôl počas trvania epidémie COVID-19.

V prípade, ak je riziko expozície koronavírusom SARS-Cov-2 pre žiakov a študentov vysoké (po epidemiologickom posúdení a rozhodnutí), bude praktická výučba v zdravotníckych zariadeniach zabezpečená len pre žiakov končiacich ročníkov vybraných učebných a študijných odborov stredných zdravotníckych škôl a študentov končiacich ročníkov vybraných študijných programov vysokých škôl počas trvania epidémie COVID-19.

Vybrané učebné a študijné odbory uskutočňované na stredných zdravotníckych školách:

 • zdravotnícky asistent/praktická sestra,
 • sanitár,
 • zdravotnícky záchranár,
 • zdravotnícky laborant,
 • diplomovaný rádiologický asistent,
 • diplomovaný fyzioterapeut,
 • diplomovaná všeobecná sestra.

Vybrané študijné programy uskutočňované na vysokých školách:

 • všeobecné lekárstvo,
 • zubné lekárstvo,
 • farmácia,
 • ošetrovateľstvo,
 • pôrodná asistencia,
 • fyzioterapia,
 • urgentná zdravotná starostlivosť,
 • laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • rádiologická technika.

Praktická výučba v iných ako končiacich ročníkoch študijných odborov na stredných zdravotníckych školách a študijných programov na vysokých školách sa realizuje v laboratórnych podmienkach školy.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa pri praktickej výučbe v zdravotníckych zariadeniach postupuje nasledovne:

 • nosenie rúšok a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
 • pri vstupe na klinické pracoviská v rámci praktickej výučby je nosenie rúšok pre žiakov a študentov povinné, pričom títo sú povinní disponovať aj vlastnými rúškami,
 • s ohľadom na špecifický charakter praktickej výučby na vybraných klinických pracoviskách je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany žiakov a študentov rešpektovaná, pri kontakte s pacientom je akceptované výlučne jednorazové rúško, alebo filter FFP 2, či FFP 3,
 • dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk),
 • aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania sa vzhľadom na hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-Cov-2,
 • ak sa u žiaka alebo študenta prejavia príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na Covid-19, je potrebné postupovať v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/108782/2020 zo dňa 08. 09. 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (9. aktualizácia).

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15.10.2020.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím