Usmernenie HH SR : zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (SOPZŠČ/4317/98561/2020)

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

Číslo: SOPZŠČ/4317/98561//2020
Bratislava, 12.06.2020
 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie bežnej prevádzky zariadení pre deti a mládež v súvislosti so stabilizujúcou sa epidemiologickou situáciou vo vzťahu k ochoreniu COVID – 19 v SR

Postup pri obnovení prevádzky zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Toto usmernenie sa vzťahuje na základné podmienky poskytovania starostlivosti o deti v týchto zariadeniach v súvislosti s priaznivo sa vyvíjajúcou epidemiologickou situáciou v SR, ktorá aktuálne dovoľuje uvoľnenie mimoriadnych hygienických opatrení.

Príchod do zariadenia:

 • ako za bežnej prevádzky, uvedenej v prevádzkovom poriadku zariadenia s nasledujúcimi výnimkami,
 • naďalej sa odporúča obmedziť zhromažďovanie sa ľudí pred vstupom do budovy a v budove zariadenia a minimalizovať čas, ktorý sprevádzajúce osoby dieťaťa strávia pred a v zariadením,
 • v interiéri zariadenia je pre sprevádzajúce osoby povinné nosiť rúška.

 

Hygienický režim v zariadeniach:

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť:

 • pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú dezinfekciu rúk,
 • bežný výkon ranného filtra,
 • pravidelné meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom pri vstupe do zariadenia má odporúčací charakter,
 • v prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia nebude umožnený vstup, v prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia. Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48h. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,
 • po prevzatí dieťaťa od rodiča umytie rúk dieťaťa tekutým mydlom a teplou vodou a ich utretie (neodporúča sa používanie dezinfekčných mydiel u detí do troch rokov),
 • v každej dennej miestnosti a spálni pravidelné vetranie,
 • stravovanie štandardným spôsobom, avšak s potrebou dbať vo zvýšenej miere na dodržiavanie bežných hygienických pravidiel. Pred podávaním stravy si každé dieťa a zamestnanec dôkladne umyje ruky,
 • odporúča sa organizovať činnosti pre deti tak, aby čo najväčšiu časť dňa trávili v exteriéri zariadenia. Podľa zváženia štatutára zariadenia sa povoľuje organizovanie spoločenských akcií napr. rozlúčky a besiedky.

 

Potrebné je priebežne rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred infekciami zo strany zamestnancov zariadenia, a to najmä:

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou,
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.

 

Zariadenie je naďalej povinné oboznámiť rodičov o :

 • aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia,
 • ich povinnosti sprevádzajúcej osoby dieťaťa predložiť, na účely obnovenia poskytovania starostlivosti v zariadení, počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Na účely vyplnenia čestného vyhlásenia sa sprevádzajúcou osobou rozumie rodič (zákonný zástupca) dieťaťa. Toto vyhlásenie rodič podpisuje iba jedenkrát pri prvom vstupe dieťaťa do zariadenia.
 
 
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím