Základná poradňa zdravia

V zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 1 písm. h/, § 6 ods. 3 písm. a/, § 11 písm. n/, o/, p/ a § 14 ) sú na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva zriadené základné poradne na podporu zdravia.

Sú určené obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neprenosných ochorení, a to najmä srdcovocievnych a nádorových.

Poradňa zdravia poskytuje všeobecné poradenské služby na minimalizovanie hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych a iných chronických ochorení formou individuálneho alebo skupinového poradenstva, pričom sa  vychádza z výsledkov vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so životným štýlom  a následne stanoveného osobného rizikového profilu.

Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje štandardné spektrum vyšetrení: vyšetrenie vybraných parametrov z kvapky krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triglyceridy), meranie krvného tlaku a pulzu, antropometrické vyšetrenie, určenie BMI, percenta tuku v tele, hodnotenie údajov z osobnej a rodinnej anamnézy, a ďalších rizikových faktorov, ktoré sa dotýkajú spôsobu života, životného štýlu (spôsob stravovania, úroveň pohybovej aktivity, fajčiarske návyky). Následne sa klientovi odporúčajú potrebné zmeny pre minimalizovanie, resp. eliminovanie rizika.

Keďže medzi rizikovými faktormi existujú väzby, dôležité je odporúčať klientom zmeny v oblasti stravovacích návykov, pohybovej aktivity, u fajčiarov v znižovaní počtu cigariet, resp. v odvykaní od fajčenia s následnou kontrolou v poradni zdravia. V prípade potreby sa odporučí klientovi návšteva praktického lekára.  

  • poskytuje poradenstvo v oblasti prevencie rizikových faktorov civilizačných ochorení sa poskytuje každú stredu v čase  700 - 900 hod.
  • poradenstvo je bezplatné, bez čakania, na základe objednávky (osobne, telefonicky alebo mailom)
  • telefonické objednávky - na tel. č. 052/7125607, v čase 700 - 1400 hod., mail: pp.podpora@uvzsr.sk
  • vyšetrenie trvá cca 30 minút
  • na základe zistených hraničných alebo zvýšených hodnôt biochemických parametrov (tuky, cukry, cholesterol) je klientovi zhodnotená miera súčasného možného rizika vzniku srdcovo – cievnych ochorení a formou poradenstva je odporúčané zmeniť spôsob stravovacích návykov, zvýšiť pohybovú aktivitu a upraviť životný štýl
  • v prípade potreby je odporúčané aj poradenstvo v nadstavbových poradniach – poradňa zdravej výživy, poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity, prípadne návšteva ošetrujúceho lekára

Aktívna účasť populácie na eliminácii rizikových faktorov môže znížiť chorobnosť a úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia až o 50%.

Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity

  • pohybová inaktivita (nedostatočná úroveň fyzickej záťaže) je rovnako nebezpečný rizikový faktor ako napr. fajčenie, vysoký krvný tlak či vysoké hodnoty cholesterolu
  • z uvedeného dôvodu je primeraná, resp. dostatočná úroveň pohybovej aktivity u osôb v produktívnom a poproduktívnom veku významným faktorom v prevencii srdcovo-cievnych ochorení
  • nadstavbová časť poradenskej činnosti pre optimalizáciu pohybovej aktivity zabezpečuje testovanie telesnej zdatnosti, ako schopnosti srdca reagovať na fyzickú záťaž (na bicyklovom ergometri sa pri zvyšovaní záťaže meria srdcová frekvencia a krvný tlak)
  • na základe výsledkov a podľa grafického znázornenia pomocou programu pre telesnú zdatnosť sa vykoná hodnotenie telesnej zdatnosti a poskytuje sa individuálne poradenstvo v pohybovej aktivite

 

Ďalšie informácie získate na:
tel. čísle: 052/7764452, kl. 32
Elektronická adresa: pp.podpora@uvzsr.sk

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím